fbpx

MEDISCHE SCHADES MEDISCHE VERANTWOORDELIJKHEID ALICANTE

Er wordt erkent dat er een wetenschap is met grote voortuitgangen gedurende de laatste jaren en dat is deze van de geneeskunde.

De kennis is zodanig dat de patiënt elke dag meer zekerheid heeft met betrekking tot de effectieve en positieve resultaten met betrekking tot de medische dienstverlenning die men gaat ondergaan.

Desondanks dit feit, is de medische activiteit niet een exacte wetenschap en het resultaat hangt af van verschillende factoren en dit daar er verschillende diagnoses kunnen bestaan voor een zelfde clinisch geval; en ook al zou er eensluitendheid zijn met betrekking tot de diagnose, kunnen er verschillende behandelingen bestaan, en al zou er eenstemmigheid bestaan over de behandeling, kunnen de resultaten verschillend zijn naargelang de persoon daar er verschillende persoonlijke en subjectieve  factoren invloed hebben welke de uniformiteit uitsluiten van het resultaat.

Een ander feit is, waar rekening mee dient gehouden te worden is dat de geneeskunde, een publieke geneeskunde is in Spanje en behandelingen worden aan een enorme hoeveelheid van personen gegeven en dit alles binnen een publiek geneeskundig systeem welk onderhevig is aan de consecuente medische druk.

We begrijpen dat dit één van de redenen is van belangrijke verhoging in aanklachten als gevolge van medische bijstand die is verleend geworden.

We willen met dit korte artikel een schema weergeven van de wettelijke behandeling van de medische verantwoordelijkheid, maar het ook duidelijk maken dat de materie heel ingewikkeld is en met casuïstiek waarbij de kennis en de ervaring van de rechtskundige tot wie men het consult richt, zal zorgen tot een goed resultaat, gezien we aandringen op de ingewikkeldheid en diepte van de aangelegenheid.

We willen deze paragraaf niet beëindigen zonder te bevestigen dat hetgeen we hierbij ter beschikking stellen met betrekking tot de medische verantwoordelijkheid, dit verlengbaar is tot eender welke profesionale persoon op geneeskundig vlak.

negligencia médica por médico

WANNEER KUNNEN WE SPREKEN VAN PROFESSIONELE NALATIGHEID BIJ GENEESKUNDIGE BIJSTAND?

De handeling op basis van lex artis zal ten uitvoer gebracht worden op de medische dienstverlening bijstaan maar er moet wel gezegd worden dat de Wet beschouwt dat er medische verantwoordelijkheid van de geneeskundigen is bij deze gevallen die vallen onder de medische praktijken overeenkomstig de lex artis wanneer er een onevenredige schade of een verlies van mogelijkheden is.

Een uitzondering hierop is de plastische chirurgie, waarbij slechts in weinige gevallen dit beginsel van toepassing zal zijn.

Er zijn drie eisen of veronderstellingen die gelden bij de correcte medische handelingen

1.- de lex artis of overeenstemming van alle wetenschappelijke kennis op elk ogenblik.

Zodoende dat enkel een handelswijze waarbij men geen rekening heeft gehouden met dit feit of alhoewel men er wel rekening mee heeft gehouden, maar er een buitengewone schade of een verlies van kansen was, dit kan beschouwd worden als een mogelijke inbreuk op de wet.

2.- De geïnformeerde toestemming welke veronderstelt wordt informatie te zijn die door de patiënt aanvaard is met betrekking tot de risico’s en het niet verenigbaar zijn, en aanvaard de chirurgische medische dienstverlening tot op deze hoogte dat als het resultaat schade veroorzaakt, deze mogelijk is en aanvaard wordt.

3.- Het niet-bestaan van een schadelijk resultaat als gevolg van medische dienstverlening buiten de lex artis, zodoende dat het resultaat reden-gevolg correct is in de verhouding van medische handeling en zijn resultaat.

Dit zijn de drie verondertellingen aan welke de advocaat aandacht dient te verlenen, op deze manier dat als men voldoet aan al deze veronderstellingen, men de klant dient af te raden om eender welk soort van wettelijke aanklacht te doen welke steeds kostelijk zal zijn en trouwens schade aanbrengt daar er niet mag vergeten worden dat de klant die een aanklacht doet wegens medische schade, een patiënt is die emotioneel aangetast is, buiten het fisieke, en daarom dat men geen positieve vooruitzichten mag geven wanneer er deze in werkelijkheid niet zijn.

CASUÏSTIEK

De meest voorkomende gevallen van medische nalatigheden zijn de volgende:

Verkeerlijke diagnose, Vertraging van diagnose-stelling; vertraging in de wachtlijst; Gebrek bij geïnformeerde toestemming; Fouten bij behandeling en chirurgische ingrepen; Infecties opgelopen in het ziekenhuis; Gebrek aan opvolging van de patiënt, en anderen.

 

We kunnen u bevestigen, baseerend op jarelange ervaring op rechterlijke vlak in Alicante, dat dit de meest voortkomede veronderstellingen zijn, wanneer het gaat om medische verantwoordelijkheid.

negligencia médica por error

WELKE WEG TE KIEZEN

Een ander punt is dat de advocaat moet bestuderen welk soort van aanklacht hij gaat doen en welke rechtseenheid hiervoor competent is.

Met betrekking tot bevoegde rechtbank, is er geen twijfel over dat het duidelijk is dat eender welke aanklacht welke tot doel heeft  van slechte medische handeling in het ambite van het sociale medische systeem aan te klagen, de competente rechtbank hiervan deze van adminstratie is.

Dit Verantwoordelijksheidsgebied van de Publieke Administratie eist als voorafgaande stap de aanklacht via de verantwoordelijke administratie van de Publieke Administratie en via wettelijk voorziene termijnen en enkel wanneer er geen akkoord werd bekomen, geeft men de mogelijkheid tot het aanklagen via de Rechtbanken van Contecioso met de modaliteit van procesvoering naargelang het recht of ingeval het minder is dan 30.000 euros, zijnde het limiet vastgelegd voor een snelprocedure van een gewoon proces met zijn bijzondere kenmerken bij verwerking.

Buiten dit gebied, hebben we de burgelijke weg of de strafrechterlijke weg voor de gevallen waarbij men verstaat dat de medische verantwoordelijkheid van de nalatigheid in deze mate was, dat men het opzettelijk of als een misdaad beschouwd.

TEGEN WIE DE AANKLACHT RICHTEN

Wie de verantwoordelijke van de rechterlijke aanklacht moet zijn voor de medische nalatigheid, is een feit welke ernstige aandacht nodig heeft, wat we in deze tekst vermelden  en welke enkel de bedoeling heeft als schematische voorstelling en hetgeen kan dienen als een eerste oriëntatie.

De verantwoordelijkheid die we behandelen kan beschouwd worden als contractueel en/of buiten-contractueel.

Gewoonlijk wanneer er een profesionele verantwoordelijke is van medische handeling, zal men zich eerst moeten richten tot deze of wanneer dit verduidelijk is geworden ingeval deze professionele zijn diensten heeft geleverd in het Publieke systeem of Verantwoordelijke Organismen van het Publieke Systeem, zal de Staat de hoofdverantwoordelijke zijn ten op zichte van een burgelijk verantwoordelijkheidsproces wegens het slecht werken van de publieke diensten.

In deze gevallen is het aan te klagen via de Contensioso Administief en de klant dient via deze weg eerstelijk tegen de Administratie aan te klagen, zonder rekening te houden met het feit dat wanneer men in beroep dient te gaan tegen Contencioso Administratief, men dit ook kan richten tegen de professionele dokters.

Wanneer het gaat om professionelen die een integrale dienst verstrekken (alhoewel in  autonome en onafhankelijk vorm), de instellingen of gezondheidsverzekeringen de medische assistentie welke namen we niet gaan vermelden, zeggende dat buiten het facultatieve , de aanklachten ook soms kunnen gebeuren aan de eigen eenheid of verzekering; en evenals, wat gebeurt bij aanklachten aan de Sociale medische bijstand, kan men rechtstreeks aanklagen aan de instelling of gezondheidsverzekering, zonder dat er de noodzaak om zich rechtstreeks tot het facultatief of medisch personeel te richten.

En met betrekking tot deze aanklachten die men enkel richt tot het medisch personeel, kan dit gedaan worden via de burgelijke weg en ook via de strafrechterlijke weg buiten de burgelijke verantwoordelijkheid die er kan zijn in deze gevallen, zijnde strafrechterlijke verantwoordelijkheid wegens de centra of instellingen waar men de dienst levert, of is geleverd  alszijnde wettelijke aansprakelijke partij.

 

BEWIJS

abogado contra la negligencia médica

Een belangrijk punt zijn de bewijsstukken welke kunnen gebruikt worden in het verdedigingsproces om de slechte praktijk of medische nalatigheid van het medisch personeel aan te tonen.

Het principe welk overheerst in het spaans recht met betrekking tot de verplichtingen, en laten we niet vergeten dat we ons nu over dit terrein spreken, degene die moet aantonen deze is die het nakomen van een verplichting eist.

In het kader van de medische schades zowel vanuit het oogpunt van schuld in een contructuele als buiten-contractuele, het principe welke van tel is en waarbij de rechtbanken wel een getemperde houding hebben aangenomen, zijnde herkennend de moeilijkheid die er bestaat in dit soort van aanklachten, zijnde het handelen ter verdediging van enkele rechten als leek of niet op de hoogte zijn van het medisch gebied. Het is daarom dat men verzachterend is bij het eisen zodat het de dokter is of de instelling die dient aan te tonen dat hij volgens lex artis heeft gehandeld en correct heeft ingelicht, ter aantoning van het gebrek aan verantwoordelijkheid.

 In dit aspect als de rechterlijke handeling die wordt gestart, de strafrechterlijke is, de middelen die aanklager kan gebruiken,zijn heel ruim zijn, dat geen ander jurisch orgaan heeft met betrekking hierop, de rechter de mogelijkheid heeft om bewijsstukken voor te stellen en eerstelijks dient dit te gebeuren via een gerechtsdokter aangesteld door de rechtbank.

Bij onze ruime ervaring in de Rechtbanken en Gerechtshoven te Alicante, hebben we kunnen waarnemen dat de Rechter evenals het Openbaar Ministerie gewoonlijk positief zijn in de beschikkingspraktijk van de aangetoonde middelen die worden voorgesteld door de partijen.

Dit is een voordeel in deze rechtspleging, in welke buiten de medische deskundige van de particulier welke zonder twijfel dient aangebracht te worden, ook we rekenen op een gerechtsdokter, en hierbuiten de doelmatigheid hiervan in het proces dat in handen van de Rechter ligt, men ook andere andere vormen van bewijsvorming kan aanbrengen, welke omvang meer ingewikkeld is in andere gerechtsvormen, bevoorbeeld het oproepen van getuigen die verplichtelijk dienen te getuigen en dit gebied dienen alle professionelen dit te doen welke te maken hebben met de zaak.

Het is daarom dat men hier moet zorgen voor de meest ruime bewijsstukken, meer dan in andere soorten van rechtszaken op het moment van aanklagen van een medische nalatigheid.

Als essentieel bewijsstuk bij alle rechtsgebieden, en welke de verdedigende partij dient te gebruiken, zijn er twee heel belangrijk, als eerste zijnde de medische historiek en de andere is de gekwalificeerde medische expertise, dit buiten van eender welk ander aantoonbaar medium zoals de eigenlijke persoon, getuigen, enzovoort.

Het laatste punt dat niet mag vergeten worden en welke veel mislukkingen heeft opgeleverd via de weg van de rechtbanken Contencioso Administrativo, is dat men niet de medische gerechtsdokter kan gebruiken maar de partij dient zijn eigen gekwalificeerde medische expertise aan te brengen.

SOORTEN VAN SCHADES EN HUN ECONOMISCHE WAARDEBEPALING

Het wesenlijke punt op het moment van nemen van beslissing tot het indienen van een aanklacht wegens medische nalatigheid,  is het duidelijk hebben van wat aan te klagen daar wanneer het duidelijk is, dit gaat vertaalt worden naar bedragen en daarom dat het niet onbelangrijk is om te weten welke begrippen er gaan aangeklaagd worden.

Wanneer men spreekt over een schade, ofwel is deze schade voortgekomen wegens inkomsten die men niet meer kan ontvangen, ofwel voor kosten die men moet dragen en dit alles ten gevolge van een slechte medische praktijk.

Op het moment van beoordeling van deze concepten, is het onvermijdbaar om de baremas raad te plegen toepasbaar bij verkeersongevallen en welke elk jaar worden geactualiseerd via de BOE.

Bij de vermeldde norm is er een barema van vergoedingen voorzien waar men rekening dient te houden met alles dat er kan voorvallen maar dit steeds buiten de morele schades.

De morele schades kunnen ook aangeklaagd worden maar dit is een punt waarbij er twee punten duidelijk dienen  te zijn, het ene is de beslissingsmacht van de rechter, en het  tweede punt is dat de waardebepaling niet voorzien noch vastgelegd is, waardoor de rechter dit dient te bepalen en het is meer dan duidelijk dat wegens de vele jaren van recht in de Rechtbanken en Gerechtshoven, deze bedragen steeds nauwkeuriger zijn en worden gewoonlijk als referentie genomen.

In enkele gevallen, en gewoonlijk niet voor fisieke schade, wordt de aanklacht ingediend voor schades die men moreel of economisch verlies beschouwd met betrekking tot handeling van de medische dokter. (inkomstenverlies)

VERVALLINGSTERMJN VAN EEN RECHTERLIJKE AANKLACHT

negligencia médica castigo

De periode ter aanklaging in de Rechtbank van een medische nalatigheid is 1 jaar sinds het overlijden of het vaststellen van letsels voor het aanklagen via Contencioso Administrativa en Burgelijke weg of indien de aanklacht niet-contractueel is.

Wanneer de aanklacht via de burgelijke weg gaat maar voortkomt uit een contractuele verantwoordelijkheid, de periode zal 5 jaar zijn sinds dezelfde omstandigheden welke hierboven zijn aangehaald.

De advocaten van Carlos Baño León te Alicante hebben via dit artikel een beknopte informatie willen weergeven met betrekking tot het tema en welke heel belangrijk is en welke veel geschillen genereert.

We hebben enkel een orientatie willen weergeven met betrekking tot het redelijk complexe tema.

Gelieve met ons in contact te treden indien u concrete begeleiding nodig heeft met betrekking tot dit tema. Het zijn vele jaren van professionele ervaring die we hebben zodat we de meest actuele kennis met betrekking tot deze materie toepassen, met betrekking tot de wetgeving en rechtsgeleerdheid.

× ¿Ayuda?
Scroll naar boven