De wet kent de overheid de nodige rechtsinstrumenten toe om bij een inbreuk op de stedenbouwkundige planning zodanig op te treden dat zij niet alleen de overtreding bestraft, maar ook de stedenbouwkundige situatie herstelt of herstelt zoals die bestond voordat de inbreuk op de stedenbouwkundige planning werd begaan.

Er zijn drie gevallen van stedenbouwkundige inbreuken.

  1. a) en b) Werken die worden uitgevoerd zonder de relevante bouwvergunning van het stadsbestuur aante vragen of te verkrijgen.
  2. c) Werken uitgevoerd zonder naleving van of aanpassing aan de verleende gemeentelijke bouwvergunning (voorwaarden goedgekeurd door het bestuur, normaliter de gemeenteraad, en opgenomen in het stedenbouwkundig project waarvoor de vergunning is verleend).

Na een klacht van een particulier of na een actie van de inspectiediensten gaat het dossier verder met het inspectieverslag. o een gedrukte verklaring waarin de controleactie van de inbreuk ter plaatse wordt opgetekend en die moet worden ingevuld door de optredende functionarissen en ondertekend door de persoon die zich op dat ogenblik op het terrein bevindt, ongeacht of het gaat om de eigenaar, de huurder, de personen die de werken uitvoeren of de persoon die door de eigenaar als verantwoordelijke werd achtergelaten.

Zodra het inspectieverslag is opgesteld, moet een onderscheid worden gemaakt tussen de volgende gevallen:

1.- Werken in uitvoering op het ogenblik van de inspectie. In dat geval wordt de procedure onmiddellijk opgestart.

2.- Afgewerkte werken. Zij zal het dossier pas kunnen openen wanneer deze werkzaamheden niet binnen de wettelijke termijn zijn voltooid.

3.- In geval van gebruik voor doeleinden waarin het rechtsstelsel niet voorziet, wordt de procedure op dezelfde wijze ingeleid als in punt 1, aangezien er geen verjaringstermijn is, aangezien er sprake is van een permanente inbreuk wegens voortdurend gebruik, in strijd met het rechtsstelsel.

Het doel van het dossier, zoals we hebben gezegd, is om de juridisch stedelijke situatie te herstellen tot het tijdstip van vóór de inbreuk. De essentiëleconservatoire maatregel is het bevel om de werkzaamheden stop te zetten, aangezien een consolidatie van de inbreuk op het bestemmingsplan moet worden voorkomen.

illegale stadsontwikkelingswerken

Dit bevel tot stillegging, dat een voorzorgsmaatregel is, moet ter kennis van de belanghebbende worden gebracht en is uitvoerbaar, d.w.z. dat de belanghebbende het op geen enkele wijze kan tegenhouden.

De wet verleent de overheid uitvoerende bevoegdheden om de eigenaar te dwingen te voldoen aan de maatregel tot stopzetting van de werkzaamheden. Van deze dwangmaatregelen kunnen wij de volgende noemen: dwangsommen die tijdens de niet-naleving op cumulatieve wijze worden herhaald; mededeling aan de toeleveringsbedrijven van de stopzetting van de leveringen; uitvoering door de eigenaar op subsidiaire wijze met repercussie van de kosten voor de eigenaar, enzovoorts.

De vaststelling van de conservatoire maatregel van opschorting geschiedt gelijktijdig met het bevel tot legalisatie van de werken, indien zulks mogelijk is.

Daarom zal, wanneer het bevel tot stopzetting van de werkzaamheden in hetzelfde besluit wordt ontvangen, kennis worden gegeven van het legalisatiebevel.

De legalisatie zal, indien mogelijk, geschieden door het aanvragen van een bouwvergunning bij de gemeente.

Het legalisatiebevel werkt als een aan de eigenaar opgelegde verplichting om zich ervan te vergewissen dat de door hem uitgevoerde werken, al dan niet voltooid, in overeenstemming zijn met een vergunning, om de eenvoudige reden dat de vergunning een machtiging is nadat is nagegaan of het werk of het gebruik van het terrein in overeenstemming is met de door de gemeenteraad voorgenomen stedenbouwkundige bepalingen, dat wil zeggen dat het een controle van de wettigheid is.

Vergunningen zijn een legaliteitscontrole.

Hoezeer men vergunningen ook mag beschouwen als loutere inningsinstrumenten, het belangrijkste dat men voor ogen moet houden is dat het een mechanisme is dat is ontworpen om de uit te oefenen activiteit door de administratie te laten controleren.

Door onze jarenlange activiteit hebben wij gezien dat veel buitenlandse kopers een verkeerd beeld hebben van wat administratieve vergunningen zijn.

Hoe vaak zijn kopers niet bij ons op kantoor gekomen met een slooporder en zij hebben niet eens een bouwvergunning, of het gaat om heel andere werken, en dit alles omdat zij, wanneer zij met kleine bouwers in zee gaan, bedrogen worden, en niet gewaarschuwd worden voor de ernst van de gevolgen.

Zij worden misleid wanneer zij informatie krijgen over vergunningen, die vaak worden voorgesteld alsof het louter vergoedingen of belastingen zijn. Het is raadzaam hoe minder hoe beter te betalen en daarom wordt gewoonlijk geadviseerd verschillende vergunningen aan te vragen voor de uit te voeren werken, en de werkelijke waarde ervan niet op te geven, om minder belasting te betalen. Dit is bedrog en het gevolg is dat de klant dan met het probleem wordt geconfronteerd, niets kan worden gedaan tegen de bouwer, die meestal insolvent zal zijn.

Indien de aanvraag voor een vergunning wordt afgewezen, alsmede indien de eigenaar de vergunning binnen 2 maanden aanvraagt, leidt dit tot het bevel tot afbraak van de werken, wij dringen aan op de werken die zijn verlamd, alsmede op de werken die na voltooiing nog niet zijn vervallen.

Er zij aan herinnerd dat voltooide werken die niet legaal zijn en waarvoor de inbreuk is verjaard (15 jaar in de Valenciaanse Gemeenschap), niet kunnen worden afgebroken, hoewel zij nooit zullen worden gelegaliseerd en als niet in ordezullen worden beschouwd.

Met betrekking tot het bevel om
sloop van werken
Men moet niet denken dat het altijd gaat om de fysieke vernietiging of afbraak van de werken, want er zijn momenten waarop dit niet mogelijk is, en daarom zullen in die gevallen maatregelen worden genomen die hetzelfde doel nastreven en die wel mogelijk zijn, bijvoorbeeld het afdekken van een reling, het betonneren van een zwembad, enz.

illegale stadsontwikkelingswerken

Omwille van de noodzakelijke beknoptheid van dit artikel, dat slechts handelt over de Veel kwesties die hieruit voortvloeien en die wij op onze website zullen uitwerken, laten wij onbesproken, maar wij willen er wel op wijzen hoe belangrijk het is dat de benadeelde zich laat bijstaan door een advocaat. advocaat gespecialiseerd in onroerend goed recht, omdat in de loop van de initiatie van deze De Commissie wordt in de gelegenheid gesteld in te grijpen door een verzoek totherstel van de wettigheid in te dienen. pleidooien en het indienen van bewijsmateriaal, en dit alles om de weerloosheid tevermijden van niet gehoord te worden en zich te kunnen verdedigen.

Vaak komen cliënten naar het kantoor van Carlos Baño León vastgoedadvocaten wanneer er al maatregelen en einddeclaraties zijn overeengekomen omdat er geen beschuldigingen tegen hen zijn geuit, en daarom moet heel duidelijk worden gemaakt dat het administratieve dossier voor het herstel van de wettigheid een procedure is die in al haar bijzonderheden bij wet is geregeld en waarin de getroffen burger zich vanaf het eerste moment kan doen gelden en verdedigen; afgezien van het feit dat de overheid bij haar optreden onder meer de beginselen van wettigheid en evenredigheid in acht neemt, zonder dat er sprake kan zijn van willekeur, aangezien een dergelijk optreden onderworpen is aan de weging en toetsing door de rechterlijke instanties.

¿Necesita ayuda?¿Help?
Scroll naar boven