fbpx

HERSTELLING WETTELIJKHEID RUIMTELIJKE ORDENING, WEGENS ILLEGALE BOUWWERKEN Advocaat in Alicante

De wet geeft de Overheidsadministratie alle noodzakelijke wettelijke instrumenten om te handelen tegen inbreuken op de ruimtelijke ordening, op deze wijze dat, buiten het beboeten voor deze onrechtmatige daad, het terugplaatsen of herstellen van de voorafgaandelijke situatie dit komt voor de commisie van inbreuken op ruimtelijke ordening.

Drie soorten van inbreuken bestaan er op de ruimtelijke ordening.
  1. a) en b) werken uitgevoerd zonder aanvraag of bekoming van de desbetreffende gemeentelijke Bouwvergunning.
  2. c) Werken uitgevoerd zonder rekening te houden met of afgestemd zijn op de gemeentelijke Bouwvergunning (voorwaarden goedgekeurd door de Administratieve diensten, gewoonlijk de gemeente, op basis van stedebouwkundig Project die de vergunning goedkeurde).

Gewoonlijk nadat een burger een aanklacht had ingediend, of na acties van de inspectiediensten, het dossier blijft bij het Inspectieverslag of een schriftelijke verklaring die de complete inspectiecontrole opneemt met betrekking tot de situatie van de inbreuk en dient te zijn ingevuld door de desbetreffende ordehandhavers en gehandtekend door de persoon die daar ter plaatse is, zijnde de eigenaar, of de huurder, of de personen die de werken aan het uitvoeren is of de persoon aan wie de eigenaar de verantwoordelijkheid heeft toevertrouwd.

Eens de acte van inspectie is opgesteld, dient men een onderscheidt te maken tussen de volgende gevallen:

1.- Werken welke men aan het uitvoeren zijn op het moment van de inspectie. In dit geval start men onmiddellijk met het proces.

2.- Beëindigde werken. Men kan enkel een dossier starten wanneer deze werken binnen de wettelijke periode zijn, zijnde niet verjaard.

De reden van dit dossier, zoals we hebben gezegd, is het herstellen van de legale situatie van ruimtelijke ordening zoals deze bestond vóór de inbreuk voor welke één van de noodzakelijke voorzorgsmaatregelingen is,  het bevel tot stilleggen van de werken, daar er moet voorkomen worden dat er een consolidatie plaatsvindt van de inbreuk van de ruimtelijke ordening.

Dit bevel tot stilleging van de werken, is een voorzorgsmaatregel, welke dient aangemeld te worden aan de geïntresseerde en welke een uitvoerende karakter heeft, het is te zeggen, kan op geen enkele manier niet stilgelegd worden door de geïnteresseerde.

De Wet geeft aan de administratie al de uitvoerende faculteiten om te bekomen dat de eigenaar meewerkt met deze maatregel van stilleging van de werken. Binnen deze dwangmaatregelingen, kunnen we de volgende vermelden: dwangboetes, welke worden opgelegd gedurende de niet-nakoming en dit in acummulatieve vorm; communicatie met toeleveringsbedrijven tot schorsing van de aanbestedende diensten; uitvoering van tijdelijke aard voor de eigenaar met als gevolg nadien van kosten enzovoort.

Het toepassen van voorzorgsmaatregelen van schorsing is gelijktijdig met de eis tot legalisatie van deze werken, indien dit mogelijk is.

Zodoende, wanneer men het bevel tot stillegging van de werken ontvan3.- In het geval dat de bepaling van de bestemming niet voorzien was in de wettelijke richtlijnen, wordt er een dossier gestart gelijkaardig als in de eerste paragraaf vermeld  staat, waardoor de verjaringtermijn niet telt daar er een definitieve inbreuk bestaat voor een constant gebruik van inbreuk op de rechtsorde.gt, in de dezelfde resolutie, geeft men het bevel tot legalisering.

De legalisering die plaatsvindt, als het mogelijk is, dient te gebeuren door middel van een aanvraag tot bouwvergunning aan de gemeente.

Het bevel tot legalisering gebeurt als vereiste die men doet aan de eigenaar voor de werken die hij had gedaan, afgewerkt of niet, welke worden opgenomen in een vergunning voor de eenvoudige reden dat de vergunning de goedkeuring is na het controleren van de werken of het gebruik van het terrein in overeenstemming met de voorzieningen van ruimtelijke ordening voorzien door de gemeente, zijnde, het is een wettelijke controle.

De vergunningen zijn een wettelijke controle.             

Dat hoewel deze vergunningen dienen beschouwd te worden als belangrijk instrument van belastingsinkomsten, het allebelangrijkste is er rekening mee te houden dat het een ideaal systeem is ter controle vanwege de gemeente voor de activiteit die men wil doen.

Wegens onze werkervaring van vele jaren, hebben we gezien dat vele buitenlandse kopers een verkeerd beeld hebben met betrekking tot de administratieve vergunningen.

Hoeveel keren zijn kopers naar ons kantoor gekomen bij een schrijven van afbraak en hebben ze niet de bouwvergunning, of deze vermelden heel andere werken, en dit alles daar wanneer zij met kleine bouwheren werken, een onderwerp van misleiding zijn, en ze niet zijn gewaarschuwd over de ernstigheid van de gevolgen.

Men misleidt hen wanneer men hen inlicht over de vergunningen, welke gewoonlijk worden voorgesteld dat het gaat om belastingen. Men raad aan om zo weinig mogelijk te betalen en daarom dat men gewoonlijk aanraadt om een andere soort licentie aan te vragen dan voor de werken die men gaat uitvoeren, en trouwens men niet de reële waarde vermeldt, om zo minder belastingen te betalen. Dit is een misleiding en het gevolg is dat nadien de klant voor een probleem komt te staan, men niets tegen de bouwheer kan doen welke trouwens gewoonlijk insolvent is.

De aanvraag van de vergunning, als deze is afgewezen, evenals wanneer in een periode van twee maanden de eigenaar deze vergunning aanvraagt, heeft dit tot de gevolg het bevel tot afbraak van de werken, of het nu gaat om werken die ze hebben stilgelegd, of het gaat om deze die beëindigd zijn, of nog niet verjaard zijn.

Herinnerend dat de beeïndigde werken en niet legale en welke zijn verjaard met betrekking tot de inbreuk (15 jaar in de Communidad Valenciana) kunnen deze niet afgebroken worden, maar ook kunnen deze nooit gelegaliseerd worden en worden beschouwd als buiten het bestemmingsplan.

Met betrekking tot het bevel van afbraak van de werken, mag men niet denken dat deze afbraak steeds een fisieke neerhaling van de werken is , daar het soms gebeurd dat dit niet mogelijk is, en zodoende dat in deze gevallen er bepaalde maatregelen zijn die hetzelfde doel hebben en welke zijn bevoorbeeld, het afdekken van een leuning, het opvullen van een zwembad met beton, enz.

Wegens de noodzaak om dit artikel beknopt te houden, gaat het enkel om de herstelling vann een legale inbreuk, en zijn er vele temas welke we hier niet belichten welke hieruit voorkomen en welke we gaan uitleggen in onze pagina, maar we geven de belangrijkheid weer welke voor de benadeelde nodig is om te kunnen rekenen met begeleiding van een specialist-advocaat van het vastgoedrecht, daar gedurende de inleiding van dossier van herstelling van de legaliteit, deze de mogelijkheid heeft om tussen beide te komen door indiening van een verdedigingsschrijven en aanvoering van bewijzen en dit alles ter voorkoming van niet-verwering en niet gehoord te zijn geweest noch verdedigend.

Vele malen, richten zich tot het kantoor van de advocaten van Carlos Baño León van vastgoed wanneer men reeds definitieve maatregelingen en verklaringen zijn gebeurd  en met betrekking tot deze kan men geen verdedigingen meer aanbrengen, en zodoende dient men duidelijk te hebben dat het administratief dossier van herstelling van legaliteit een wettelijk proces is wat met al zijn detalles is neergelegd bij Wet en waarbij de betrokken burger vanaf het eerste moment zich kan verpersoonlijken en verdedigen: hierbuiten dat handeling ten opzichte van de administratie is gebaseerd op de legaliteitsbeginsel en evenredigheid, ondermeer, zonder dat er geen enkele arbitraire handeling is daar deze handeling onderhevig is aan weging en nazicht van de Rechtbanken en Gerechtshoven.

× ¿Ayuda?
Scroll naar boven