Onterecht eigen maken, oplichting en strafbare insolventie

De Rechtbank van Instructie Nº 1 van Benidorm en met de Diligencias Previas nº 4391/2014 heeft de strafrechterlijke handelingen genegeerd die er sinds drie jaren lopende waren tegen twee klanten van duitse en oostenrijkse nationaliteit, van dit advocatenkantoor van criminalisten Alicante van Carlos Baño voor een vermoedelijk misdrijf van onterecht eigen maken, oplichting en strafbare insolventie.

De handelingen waren gestart ten gevolge van een aanklacht van een koper van een luxe wagen welke opmerkte dat hij deze had gekocht in het jaar 2011, van een heel gekende zakenman die eigenaar van een autodealer was van luxe wagens, een wagen welke heel duur was en om een aanbetaling te doen, hij zijn eigen wagen aanbracht nadat deze was getaxeerd, welke dan als aanbetaling diende.

Een tijd hierna, deze aanklager samen met vele anderen benadeelden door deze zakenman, tot het feit kwamen dat ze geen wagen hadden gekocht en hun wagen hadden verloren die ze als aanbetaling hadden aangebracht.

De vermeldde zakenman werd als verdwenen beschouwd en is nog steeds zo jaren nadien en zijn lokaal werd gesloten zonder dat deze koper noch andere vele benadeelden,  de verantwoordelijke persoon konden vinden  om zich te verantwoorden en hun geld of voertuigen te kunnen recupereren.

Derecho Penal - Delitos económicos en toda España

De aanklager had er weet van dat op een bepaald moment mijn klanten een relatie hebben gehad met de verdwenen zakenman, welke we nadien zullen uitleggen, en ging aanklagen tegen hen met de bedoeling om de schuld op hen te schuiven van de criminele handeling van de verdwenen zakenman opdat zij voldoening van hun rechten konden bekomen, en daarvoor dat de aanklacht werd verruimd tot hen.

Zoals we weergeven van het begin af, maar de aanklager wilde niet naar ons luisteren, of dit interesseerde hem niet, dat de enige relatie die onze klanten hebben gehad heel concreet was geweest en beperkt in tijd, en daardoor men krediet diende te geven aan de argumenten in omgekeerde zin dan deze van de aanklager welke op alle manieren probeerde hen voor dezelfde misdrijven te betrekken dan deze van de verdwenen zakenman zijnde voor oplichting, onterecht eigen maken en strafbare insolventie.

De feiten welke op een correcte wijze aantonen en die de argumenten van de aanklager neerhaalde, is dat onze klanten enkele maanden voor het sluiten van de zaak van de vermeldde zakenman, hem kenden daar ze op zoek waren om zich te vestigen in Spanje en gezien dat één van onze klanten een belangrijke in-en uitvoerder van wagen was in zijn land, Oostenrijk, zag hij dat hij zaken kon doen door een bepaald bedrag uit te lenen en een aantal wagens te overhandigen waardoor hij met de verkoop ervan zijn zaak kon heractiveren, door middel van het innen van verkoopscommissies, en meer was er niet welke we aantoonden,  kort nadat onze klant zich ook voegde aan de lijst van benadeelden daar ze ook hun geld niet terugkregen en een gedeelte van hun wagens verloren.

Onze klant leende geld uit en hierbuiten overhandigde hij een aantal voertuigen voor de verkoop opdat hij commissies kon bekomen maar kwam nadien voor het feit te staan dat men niet het geld teruggaf en ook enkele van zijn wagens verloor en andere kon recuperen.

Voor de aanklager, baseerend op het feit dat onze klanten het zelfde lokaal hadden genomen, maanden na de verdwijning, voldoende redenen leken te zijn om te  begrijpen dat he ging om een overname van het bedrijf, met de bedoeling om op te lichten.

Voor de aanklager was het feit van de lening, het feit van het zelfde lokaal te gebruiken en het feit dat onze klanten verschillende wagens hadden aangebracht in het lokaal nadat ze dit in gebruik hadden genomen, waren bewijzen voor zijn aanklacht.

Echter was dit ver van de realiteit zoals de specialist-advocaten criminalisten van Alicante Van Carlos Baño León aantoonden, daar maanden nadat het lokaal gesloten was van de verdwenen zakenman, onze klanten onderhandelden met de eigenaar van dit zelfde lokaal, een nieuw contract opstellend en de desbetreffende waarborg betalend en dit alles werd correct aangetoond zodat er geen voortgang was van het gebruik van het lokaal.

Ten tweede, de activiteit van onze klanten startte in het begin van de maanden van de verdwijning van de zakenman en zodoende was er wel een stopzetting in de continuïteit was, welke de aanklager ontkende daar dit een element was voor het soort aanklacht zijnde wezenlijk of substancieel was voor criminele feiten waarbij men debatteerde dat er geen onderbreking van activiteit was, waarbij het hier aan de onze advocaten specialisten criminalisten lag om als één van onze instrumenten van verdediging en weerlegging was het aantonen van het onterecht zijn van dit feit.

Veredicto juez por delitos económicos

Ten derde, de lening was reëel zoals was aangetoond, evenals de afgifte van het geld evenals het verlies van deze buiten het feit dat er een akkoord was van lening, kon men het bestaan hiervan zien van dit bedrijf en de successsie van deze.

Opdat er geen minima van twijfel zou zijn, werd aangetoond dat bij het in gebruik nemen van het lokaal, er enkele voertuigen waren die op naam van mijn klant stonden daar het enkelen van deze waren welke hij had overhandigd aan de verdwenen zakenman en die blijkbaar niet verkocht waren en daarom dat deze daar nog stonden. Zodoende dat er dit feit was van akkoord tussen hen, dit niet meer was dan het uitoefenen van een recht van eigendom en zo is het ook erkend geworden.

Dit alles heeft gediend opdat de rechter is overgegaan tot stopzetting van het strafrechterlijke proces daar men heeft begrepen dat de zaak van mijn klanten geen enkele relatie had met het bedrijf dat was verdwenen; at dit bedrijf van deze verdwenen persoon sloot, zijn activiteit stopzette en dat het bedrijf van onze klanten nooit deelname had in het vermoeden van fraudulente zaken welke was gebeurd  door de verdwenen zakenman; toevoegend dat trouwens de onderzochten, onze klanten, nooit tussen beiden kwamen en geen relatie had met hem in vorige jaren wanneer de afgifte van een voertuig zich voordeed als aanbetaling voor de verkoop wegens de aangeklaagde en uiteindelijk begrijpende dat de lening die onze klanten hebben gedaan voor een wettelijke lening en dat men als aangetoond beschouwd was, wat het als onderwerp had en waarvoor de zakenman was verdwenen welke de situatie in leven had kunnen houden, en de situatie buiten een financiële crisis hadden kunnen houden, echter was dit niet gebeurd en onze klanten hebben nooit hun geld kunnen recupereren welke was overhandigd bij een lening en ook niet een groot gedeelte van de voertuigen die ze hadden gegeven voor zijn verkoop aan deze vermoedelijke oplichter om hun zaak te heractiveren.

Het werk bestond van de advocaten ciminalisten van Alicante erin, gedurende heel deze tijd, welke wel lang was, om aan te tonen met een reeks van bewijsstukken dat onze klanten nooit hun medewerking hadden gegeven in de criminele activiteit van de verdwenen zakenman, in tegendeel dat ze zelf ook slachtoffer waren van hem en het was een volledig welslagen daar we hebben bekomen dat we onze klanten hebben vrijwaard van een grote hoeveelheid van aanklachten welke bij hen zouden terechtkomen in geval dat men zou hebben beslist dat ze verantwoordelijk zijn alhoewel dat dan enkel zou geweest zijn als een handeling van samenwerking met een frauduleuze verdwenen zakenman.

Een overwinning waarover we erg trots zijn daar het veel werk inhield en we bekomen hebben dat in de voorgaande fase aan de uitspraak er geen enkel vermoeden of twijfel was tegen onze klant, en dient te worden herinnert dat in deze fase, welke de voorbereidende is vóór de zitting, dat wanneer er maar ook enige twijfel was dat er strafrechterlijke aansprakelijkheid was, in dit geval is dit in de rechtszitting wanneer men moet oordelen of deze aanwijzingen vallen onder de categorie van bewijsmateriaal of in tegendeel dit op niets uitloopt.

We willen u herinneren dat we ter uwer beschikking staan voor enig welk geval dat kan ingediend worden via strafrechterlijke weg vooral zoals men kan zien in onze artikelen, in temas van economische straffeiten.

Abrir chat
¿Necesita ayuda?¿Help?
Hola, ¿En que podemos ayudarle?
Hello, How can we help you?
Hallo. Hoe kunnen we u helpen?
Scroll naar boven