fbpx

De Rechtbank van la Sala Primero de Tribunal Supremo heeft een uitspraak laten noteren tegen de Tegenopwerping van de procedurele aanklacht en de ingediende cassatie door de benadeelden voor een schadegeval dat plaats had gehad in Tarragona in het jaar 2005.

Dit was wegens een opeenhopigng van gas in een woning, met als gevolg het overlijden van vijf personen, vier hiervan van dezelfde familie, schades aan een voetganger ten gevolge van de neervallende resten wegens de explotie en de materiële schade aan drie voertuigen.

Zowel de uitspraak in eerste aanlag als deze uitgesproken door de Audencia van Tarragona hebben gedeeltelijk gelijk gegeven aan de aanklacht, het nietigverklaren aan Gas Natural en zijn verzekerde, daar men niet kon aantonen noch dat de gaslek te wijten was aan een fout in de installatie welke de verzekeringsmaatschappij had moeten ontdekken, wanneer men de wettelijke voorziene nazicht had uitgevoerd, de gasexplotie niet had plasts gevonden.

De Sala Primera besliste dat de buitengewone voorziening wegens schending van de voorschriften, met betrekking tot het besluit van de tegeningegane beslissing zodoende was ” er niet was aangetoond dat de wettelijke voorziene nazicht was gebeurd, de ontploffing niet was gebeurd”, gaat in tegenspraak met het principe van de aangetoonde verantwoordelijkheid, doorgevend aan degene welke het aan middelen ontbreekt om het omgekeerde aan te tonen, trouwens met niet-rekeninghoudend met de hoofdverantwoordelijke van het risico, welke, of waarvan men niet volledig objectief is- buiten de gevallen welke is vastgelegd in de wet-, precies de bedoeling heeft tot het verplichten aan degene die de dienst van het risico aanlevert om de werkelijke oorsprong van het schadegeval aan te tonen.

Bij het beantwoorden van de tegenaanklacht, de Kamer, na aangegeven te hebben dat er bepaalde verondertellingen zijn met betrekking tot de gasontploffing waar de tegenspraak niet van toepasselijk is op de doctrine van het risico, wijzend dat het ging om veronderstellingen verschillend aan de huidige, waar een volledige onzekerheid bestond over de reden of redenen van het schadegeval.

 

Aanklacht

Dit niet betekent dat men de verantwoordelijkheid kan annuleren van het toeleveringsbedrijf en haar verzekeringsmaatschappij, wanneer deze beschikte over de middelen en de geschikte kennis om zekerheid tegeven over de redenen en ze dit niet hebben gedaan, dit volgens wat ze komen te herkennen in hun eigen beroep.

Betrekking hebbend op hetgeen hiervoor vermeld staat, velde het hogergerechtshof een beslissing en besliste men, de aanklacht welke volledig was ingesteld door de benadeelden, dat men Mapfre vrijspreekt, zijnde de verzekeraar van Gas Natural, van de morataire rentevergoeding voorzien in het artikel 20 LC, gezien de redelijke twijfels die er aan de oppervlakte zijn gekomen met betrekking tot de verantwoordelijkheid, het bepalen van vrijspreken zowel in eerste als in tweede aanleg.

 

× ¿Ayuda?
Scroll naar boven