ADVOCATEN AANKLACHT SCHADES

AANKLACHTEN VAN SCHADES EN GEVOLGEN WEGENS NALATIGHEDEN WEGENS DE COVID19

AANKLACHTEN VAN SCHADES EN GEVOLGEN WEGENS NALATIGHEDEN WEGENS DE COVID19

De niet in verhouding zijn en niet-verklaarbare schades welke voor de gezondheid en de volledige fysieke integriteit van heel wat personen veroorzaakt zijn door Covid19, heeft ervoor gezorgd dat men veel nadenkt met betrekking tot het feit of deze schades konden verminderd worden tot een minimum, en in dit debat zijn er heel wat tekortkomingen aan de oppervlakte gekomen van centrums of verzorgingstehuizen, zoals deze van het niet-bestaan van preventieve voorzorgende maatregelingen om te ontwijken of verminderen van het risico welke men kan voorzien bij het beginstadium van een pandemie.

LEREN MEER


Aanklacht Schades

Het is moeilijk om elke situatie te voorzien van elkeen maar het verbaast niet dater een risico bestaat van schade toebrenging aan anderen.

Dit tema is zo belangrijk, wegens de hoeveelheid van gevallen die voorkomen, welke inder minne worden opgelost, ingediend worden in de rechtbanken en rechtshoven; het economische volume waarover het gaat; voor de hoeveelheid van personen en bedrijven die erbij betrokken zijn. Uiteindelijk, als resumen wegens de hoge invloed bij de economische activiteit, is het niet verbazend dat elke dag meer wordt gesproken over het Schaderecht.

Dit weten we maar al te goed in ons advocatenkantoor te Alicante van Carlos Baño León waar deze materie met veel frecuentie wordt behandeld door experten in het Schaderecht.

Het Schaderecht is niet wettelijk geregeld als zodanig maar wel is er een systeem voorzien in de Wet en Wetsgeleerdheid met de bedoeling om bepaalde regelingen te treffen van schuld en gevolgen ervan op een correcte en systematische wijze ongeacht hoeveel het wordt overwogen in verschillende normatieven en speciale wetteksten.

Zodoende, dat alhoewel in het Burgelijk Wetboek er substanciële regelgevingen zijn, is het wel zo dat er andere wetteksten zijn die de burgelijke verantwoordelijkheid hebben opgenomen; zo is er bevoorbeeld in het Strafrechterlijk Wetboek de substanciële regulatie voortkomend uit een misdaad.

Gedurende vele jaren zijn de advocaten van Carlos Baño León van Alicante lid geweest van de Vereniging van Medisch Recht.

ADVOCATEN VOOR MEDISCHE NALATIGHEDEN ALICANTE

ADVOCATEN VOOR MEDISCHE NALATIGHEDEN ALICANTE

Er wordt erkent dat er een wetenschap is met grote voortuitgangen gedurende de laatste jaren en dat is deze van de geneeskunde.

VERDER LEZEN

 

Binnen dit Rechtsgebied , zijn de gebieden  waar men de verantwoordelijkheid kan op toepassen talrijk, zodoende als voorbeeld geven we de meest frequente weer welke voorkomen in ons advocatenkantoor: AANKLAGING VAN SCHADE VOORTKOMEND UIT PROFESSIONELE HANDELING// AANKLACHT VAN SCHADE VOORTKOMEND UIT WEGVERKEER VAN MOTORVOERTUIGEN// AANKLACHT VAN SCHADE VOORTKOMEND UIT BEDRIJFSACTIVITEITEN// AANKLACHT VAN SCHADES VOORTKOMEND UIT HET SLECHT WERKZAAM ZIJN VAN OVERHEIDSDIENSTEN// …

 

CLAIM VOOR BOUWSCHADE ADVOCATEN ALICANTE

CLAIM VOOR BOUWSCHADE ADVOCATEN ALICANTE

Verschillende acties zijn er voorzien in de spaanse wetgeving die de koper bijstaat van een woning bij werken met fouten of gebreken na de verkoop van deze

VERDER LEZEN

Het advocatenkantoor te Alicante van Carlos Baño León, welke specialist zijn in Schaderecht, hebben een belangrijke rechtspraktijk op dit rechtsgebied.

AMBITE VAN JURIDISCHE AANKLACHT

De aanklachten van schade en gevolg ervan is competentie voor de Burgelijke wetgeving, in het overgrote deel, maar het kan ook competent zijn via het strafrechterlijke.  Er is burgelijke veantwoordelijkheid voortkomend uit een misdrijf; en administratieve geschillen waarbij men hetgeen men aanklaagt tegen de Administratie en het personeel die hier werkzaam is, en in dit geval en voor zijn belangrijkheid vermelden we de aanklachten tegen gezondheidspersoneel van de Sociale Zekerheid.

 

OMSCHIJVINGEN VAN VERANTWOORDELIJKEHEID BIJ SCHADE

Voor het gebied van contractuele verantwoordelijkheid eist men de aanwezigheid van schuld of intentie van schuld; terwijl dat bij het buitenrechterlijke het meestal volstaat een eenvoudige nalatigheid aan te tonen en in vele gevallen, is er elke keer meer verantwoordelijkheid voorkomenduit een risico activiteit, genaamde objectieve schuld en waarover we hier nog verder zullen over spreken.

Het algemene principe is dat er een schuldige gebeurtenis is (het niet-nakomen van eenverplichting of actie of nalaten van niet-contractuele verplichting) en de schade tot vergoeden dient, met betrekking tot de oorzaak-en gevolgrelatie, moet bemiddeld worden.

 

SOORTEN VAN SCHADES EN CONSECUENTIES

seguro de coche

De schades kunnen zowel materieel, persoonlijk en zelfs moreel zijn. Op materieëel en erfgoed vlak of patrimoniëel zijn het deze welke een economisch evalueerbaar verlies geven met betrekking tot de belangen van de benadeelde. Welke niet erfgoedelijk of patrimoniëel zijn, zijn in principe deze welke in geldelijke waarde niet kunnen vastgelegd worden, zodoende dat deze gevolg hebben op de elementen of een moeilijke economische waardebepaling hebben.

De morele schades zijn deze welke geen gevolg hebben op het patrimonium of erfgoed van de benadeelde; de ongepaste morele schade zijn dezen welke via beschadiging van immateriële belangen de erfgoedwaarden overschrijden.

VERGOEDBARE CONCEPTEN

Het principe dat in deze materie geldt is deze van vergoeden van de volledige schade. Dit criterium van volledige herstelling, zal niet gebeuren bij alle gevallen daar ergevallen zijn van vergoeding welke vermindering van schuld is aan het slachtoffer, of waarbij het wettelijk of conventioneel er de plicht is om schade te beperken.Insgelijks dient er rekening mee gehouden te worden dat de schul zal vijgesteld worden en zodoende de verantwoordelijkheid van de gevallen van overmacht en toeval dient het duidelijk te zijn dat het deze zal zijn welke het heeft ingesteld waarvan men het bewijs van bestaan dient aan te tonen van een van deze oorzaken.

Wanneer men spreekt over economische nadelen, dient men te begrijpen dat dit is zowel economische onkosten die men heeft gehad, als ook de inkomsten welke men niet heeft kunnen ontvangen.

Als men verwijst naar de vergoeding of waardebepaling van de lichamelijke schade betreft, zal toepasbaar zijn deze welke naar wordt verwezen in de barrema´s welke elk jaar worden gepubliceerd in het Staatsblad (BOE) en welke dienen voor de verzekeringsmaatschappijen om de waardebepaling vast te stellen voor een schadegeval. (Resolutie van 30 maart 2020, van Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, waar men de bedragen van geactualizeerde sistematiache vergoedingen vor de waardebepaling van schades en gevolg heeft vastgelegd voor personen bij verkeersongevallen). 

Voor de waardebepaling van de morele schades voor de geleden schade, dient dit de Rechtbank of Rechtshof te beoordelen.

BEWIJS

Successful financial plans

Dit is een belangrijk hoofdstuk in deze materie, niet enkel enkel voor de eis enaantoonbaarheid van de verantwoordelijkheid maar voor het speciale spel van vermoedens en bewijslast welke specifiek ontworpen zijn door de Wet voor dit tema. Opdat men het bestaan van verantwoordelijkheid vastlegt, zijn er drie zaken welke men dient voor te leggen. Het bestaan van een schade; de beschuldiging van een handeling waarvan men de veroorzakerkan zijn en ten derde het plaatsvinen van bestaan van een relatie oorzaak en gevolg tussen beiden.

Het is heel belangrijk te weten dat de last van bewijslegging bij contractuele verantwoordelijkheid, enkel eist het bewijs van contractueel verband en het bestaan van een schade; bij de buitencontractuele dient men aan te tonen van bestaan van schuld evenals het bestaan van een relatie van oorzakelijk verband tussen de handeling of nalaten en de geleden schade.

HET VERVALLEN

De vervalling van juridische acties zal afhangen van zijn oorsprong zijnde of deze contractueel of niet-contractueel is, zijnde het criterium van uitsluiting waarbij de verantwoordelijkheid van een schade veroorzaakt in een gebied van een contractuele relatie tussen de partijen; of anderzijds het betreft om een schade veroorzaakt door een derde persoon waarmee hij geen contractuele relatie had.

Wanneer het een contractuele relatie betreft, de verantwoordelijkheid vervalt op 5 jaar vanaf het moment dat het oorzakelijk feit heeft voorgevallen of de behandeling is beëndigd zonder mogelijkheid tot verbetering; terwijl bij het niet-contractuele het op een jaar vervalt, wanneer men definitief de schade heeft vastgesteld en het niet mogelijk is om te herstellen wanneer het betreft om de gezondheid.

ONDERBREKING VAN VERVALLING

De vervalling wordt onderbroken door eender welke aanklacht of buitenrechterlijke handeling welke vooraf wordt gedaan maar waarmee wel dient rekening gehouden te worden dat de termijn de onderbreking is zijnde dat na de handeling de termijn opschorst en niet opnieuw start.

Zonder voorbehoudt van deze, de uitvoering van criminele acties zal stilgelegd worden qua berekening van termijn voor het uitvoeren van burgelijke acties als men heeft gehandeld via de strafrechterlijke en deze handelingen worden afgewezen.

INTERESTEN

Lawyer Reading Documents Near Mallet And Laptop

Standaardintresten.

Er worden vanaf standaarddatum ter vervulling van plicht tot betaling berekend, steeds als men erom heeft gevraagd tenzij dat er iets anders vermelt staat in het contract, als dit er is; en welk zijn bedrag dient overeenstemmend te zijn met de wettelijke intresten van gelden steeds en wanneer er geen ander akkoord is gemaakt in het contract  (zie link wettelijke intresten bij gelden) 

Vanaf het moment dat er een beslissing wordt uitgesproken tot de vervulling ervan, is men deze wettelijke intresten verschuldigd, welke verhogen op twee punten.

VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJEN 

De  onvoorziene omstandigheden van vele van de schades voorgekomen uit handelingen, zowel contractuelen als niet-contractuelen zijn gewoonlijk gedekt via een verzekeringspolis of wegens wettelijke verplichting

zoals dit het geval is bij schadegevallen bij besturen van een motorvoertuig, maar ook in deze gevallen van

schade in de bouw, of vrijwillig zijnde dekking van handelingen van professionelen waarbij de burgelijke aansprakelijkheid is gedekt, met inbegrip van erelonen voor juridische bijstand.

U dient te weten dat voor deze gevallen het vrijwillig is het toewijzen van een advcaat welke dient gedekt te zijn voor deze tussenkomst door de verzekeringsmaatschappij zonder dat u maar ook één cent dient te betalen.

De advocaten specialisten van Schaderecht van Carlos Baño León bieden hun hulp aan wanneer u deze maar nodig heeft en stellen hun diensten ter uwer beschikking; zodanig dat zo gauw u een ongeval of eender welk schadegeval maar ook, buiten dat u onmiddellijk aangifte dient te doen bij de verzekeringsmaatschappij, kan u onze advocaten aanduiden voor uw wettelijke bijstand en verdediging in de Rechtbanken en Rechshoven.

Onze advocaten hierbij opdrachtgevend om in contact te treden met uw verzekeringsmaatschappij en onze tussenkomst vast te leggen zonder dat u hiervoor een voorschot dient te betalen of eender welk bedrag maar ook. Alles zal ten laste van uw verzekeringsmaatschappij zijn.

VOORBEELDEN VAN VONISSEN

 

WENST U ONLINE EEN VRAAG TE STELLEN?

De eerste raadpleging is steeds gratis


Gratis vraag stellen

¿Necesita ayuda?¿Help?
Scroll naar boven