Arbeidsrechtadvocaat

ARBEIDSADVOCATEN

Met de nieuwe regelgeving van de wetgever van de EEG, die van toepassing is in de lidstaten, is het heel eenvoudig geworden om buitenlandse gerechtelijke beslissingen en arbitrale uitspraken in Spanje ten uitvoer te laten leggen.

Voor landen die niet tot de EEG behoren, is het ook haalbaar om dergelijke beschikkingen of uitspraken in Spanje te laten uitvoeren, hoewel in dat geval wat meer formaliteiten nodig zijn. Dit lichten we hieronder toe.

In dit artikel maken we een onderscheid tussen EEG-burgers en niet-EEG-burgers.

In het eerste geval baseren we ons op het beginsel dat de gerechtelijke uitspraken van lidstaten van de EEG automatisch worden erkend in de overige lidstaten en bijgevolg enkel de tenuitvoerlegging ervan moet worden aangevraagd. Dit wil zeggen dat van een uitspraak die in het Verenigd Koninkrijk, Ierland of enig ander land van de EEG werd verkregen, de tenuitvoerlegging gewoon kan worden aangevraagd bij een Spaanse rechtbank. Bij voorlegging van de wettelijk vereiste documenten is de Spaanse rechter immers verplicht deze buitenlandse gerechtelijke beschikkingen te erkennen, net zoals het geval zou zijn in het respectieve land zelf.

Om deze tenuitvoerleggingen wettelijk vast te stellen, heeft de EEG verschillende Verordeningen goedgekeurd waarin de documentatie wordt gespecificeerd die moet worden voorgelegd om de authenticiteit en waarachtigheid van de buitenlandse gerechtelijke beschikking aan te tonen:

arbeidsadvocaten 2
arbeidsadvocaten 2

In burgerlijke en handelszake werd Verordening (EEG) nr. 44/2001 van 22 december 2000 tot wettelijke vaststelling van de tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen binnen Europa goedgekeurd, waardoor deze procedure relatief eenvoudig kan worden opgestart. Deze Verordening werd vervangen door Verordening 1215/2012.

Voor niet-betwiste schuldvorderingen werd Verordening (EEG) nr. 805/2004 van 21 april 2004 goedgekeurd; voor gerechtelijke beslissingen naar aanleiding van betalingsbevelen werd Verordening 1896/2006 goedgekeurd; voor huwelijks- en ouderschapsaangelegenheden werd Verordening 2201/2003 van 27 november 2003 goedgekeurd.

Elk van deze Verordeningen voorziet dat er een Verklaring met de naam Bijlage moet worden voorgelegd, opgesteld door de Rechtbank die de beschikking uitsprak, waarin wordt aangetoond dat wordt voldaan aan de vereiste voorwaarden van de overeenkomstige Verordening om de beschikking in een ander land ten uitvoer te kunnen leggen.

Voor landen die niet tot de EEG behoren, moet voor de tenuitvoerlegging van gerechtelijke beschikkingen en arbitrale uitspraken eerst een gerechtelijke procedure met de naam exequatur worden doorlopen zodat de Spaanse rechter in dit geval de buitenlandse gerechtelijke beschikking als geldig kan beschouwen.

Wanneer de Spaanse beschikking die de buitenlandse beschikking als geldig beschouwt eenmaal is verkregen, moet de tenuitvoerlegging ervan worden verzocht aan de hand van de overeenkomstige gerechtelijke procedure.

Ons advocatenkantoor is gespecialiseerd in dergelijke eisen. Als u na het lezen van dit artikel nog vragen of twijfels hebt, gelieve dan niet te aarzelen om gebruik te maken van ons gratis online raadplegingssysteem en een van onze advocaten neemt onmiddellijk en persoonlijk contact op met u.

WENST U ONLINE EEN VRAAG TE STELLEN?

De eerste raadpleging is steeds gratis


Gratis vraag stellen

¿Necesita ayuda?¿Help?
Scroll naar boven