E

en specialiteit van uiterst belang, daar het onderwerp is van aanpassingen, eigendommen die in realiteit sociaal-economisch zijn en in de persoonlijke levenssfeer van personen van groot belang zijn, de onroerende goederen met hun ruime verscheidenheid (woning, familiele woning, rijwoning, flatgebouw, zakelijk lokaal, toeristischa appartement, enzovoort).

De vastgoedsector, constructie, Woningen, Stedebouw, steeds betreft het om dezelfde hoedanigheid zijnde het onroerend goed of gebouwen.

Onze groep van advocaten hebben een ruime ervaring in het Vastgoedrecht zowel op buitenrechterlijk als op rechterlijk vlak.

Op vlak van het begeleiden geven we sinds jaren raad aan de klanten bij de formaliteiten van een aankoop van een woning, eender welk onroerend goed waarbij hen bijstaan van het begin tot het eind, hierbij hen bijstaand bij hun relatie met de vastgoedmakelaar, promoter of privé verkoper en dit gedurende heel het proces tot aan de ondertekening van de notariële akte en registrering van deze via inschrijving van de woning in het Eigendomsregister. Waarom de diensten van Carlos Baño León aangaan?

 

Vastgoedrecht Bouw in Spanje

In het facet van opstellen en nazicht van alle soorten van contracten van het vastgoed, of deze nu privaat of publiek zijn,  evenals het vergezellen van onze klanten bij de notaris, dienen deze contracten publiek  gemaakt te worden.

In dit gedeelte van het Recht komen heel belangrijke rechtsfiguren voor zoals, eigendom, bezit, gemeenschap, mede-eigendom, vruchtgebruik, huurcontract, eigendomsrecht, hypotheek, enzovoort, en dit alles is een kennisonderwerp en behoort tot ons dagelijkse werk, niet enkel op buitenrechterlijke maar ook op rechterlijk vlak.

Op het juridisch vlak onze advocaten specialisten in vastgoed rekeen we n op een grote ervaring bij het bijstaan van onze klanten in de Rechtbanken en Gerechtshoven bij aanklachten dat ze hebben ten opzichte van één van de juridische constituties voorheen vermeld in relatie met de woning, enzovoort.

Het is aanzienlijk onze ervaring met betrekking tot juridische aanklachten van alle soort ten opzichte van Promotors en Bouwheren met bekomen van belangrijke resultaten, en dit zowel op vastgoedrecht als op het bouwrecht.

Aangrenzend aan het vastgoedrecht maar wel meer eigen is aan deze van het Stedebouwkundig Recht, waar figuren voorkomen welke alhoewel bestudeerd in het administratief Recht wegens de relatie die het heeft met het Eigendomsrecht en zodoende vastgoed, worden ook door dit kantoor behartigd.

We handelen ten opzichte van plaatselijke autoriteiten en andere Publieke organen, allen met betrekking tot woningen en andere soorten van gebouwen, waarbij we competent zijn op vlak van Licenties, projecten en stedebouwkundige plannen; evenals op vlak van onteigeningen.

Op vlak van het Bouwrecht helpen we onze klanten-kopers van woningen niet enkel op rechterlijk vlak wanneer hun rechten dienen verdedigd te worden in de Rectbank en Gerechtshoven maar ook voorafgaand gedurende de periode van bouwen of ook proberen te handelen als onderhandelaar ter voorkoming van een juridisch conflict.

Normaalgezien wanneer een klant ons zijn probleem aantoont, treden we onmiddellijk in contact met de verantwoordelijke Architect of technische architect die tussenbeide is gekomen om uit de eerste hand te weten wat er is gebeurd en als dit ons niet voldoet, we ons steeds wenden tot een Architect of Technisch architect, welke onafhankelijk werken en we aan hen vragen om verplichtende expertenverslagen op te maken welke nadien dienen ter onderhandeling mat de verzekeringsmaatschappijen of ook als gefundeerd expertenbewijs kan ingediend worden de rechtbank wanneer dit nodig is. Belangrijk binnen dit domein van handelen, is ons werk met de verzekeringsmaatchappijen om te proberen om steeds tot een gunstig akkoord te komen voor de klanten op het gebied van de tienjarige verantwoordelijkheid van schades.

Zonder dat deze lijst een exclusief karakter heeft, sommen we enkele juridische handelingen op welke de meest voortkomende in de Rechtbanken en Gerechtshoven zijn, waarbij onze advocaten van de vastgoed veel professionele ervaring hebben gebaseerd op de resultaten:

:

Vastgoedrecht Bouw in Spanje

Rechten van auteur of Eigendom; Zakelijk Recht; Bezit en beschermde handelingen; Medeëigendom en condominium; Gemeenschap van eigenaars; Scheiding van gemeenschapelijke eigendom; Doorgangsrechten; Vruchtgebruik; Verkoop Vastgoed; Aanklachten voortkomend uit Stedelijke Verhuurcontracten; Annulering van aan-en verkoopcontracten en schenkingen; Eisen van gedeponeerde garanties bij aankopen; Toeristische appartementen; gebruik maken van beurtrol; Verplicht onteigenen; Proces van faillissement; Nieuwbouw; Wet van Horizontale Eigendom problemen bij werken en vertragingen; Leasing vastgoed; Gemeentelijke Meerwaardebelasting; Aanklachten voortkomend uit huurverdragen; Aanklachten van schades wegens gebrekkige bouwwerken (Promoter, Bouwheer, Hoofdarchitect, Technische architect en andere specialisten); Aanklachten van verborgen schades in de bouw; Aanklachten voorkomend uit het recht van Hypotheek; Aanklachten wegend contracten van uitvoering van werken; Aanklachten aan verzkeringsmaatschappijen van woningpolissen

Raadpleeg onze artikelen, notities, verkorte beslissingen die u verder terugvindt en we met betrekking tot deze specialiteit laten noteren.

Nieuws en zinnen

Bezoek onze pagina Vastgoedrecht

BLOG

Verwante artikelen

HOE TE HANDELEN TEN OPZICHTE VAN EEN BEVEL VAN DE GEMEENTE WEGENS AFBRAAK VAN ILLEGALE WERKEN

De dreiging welke in de titel te lezen is, is niet te verwaarlozen daar het geval dat we willen belichten meer voorkomend is dan men op het eerste zicht denkt, aan de oorsprong liggend geen kennis te hebben van zaken. Deze is soms niet te rechtvaardigen vanwege de inwoner, welke wenst een woning te bouwen, waarbij men vooral wettelijke handelingen…

ILLEGALE WONINGEN ANDALUCIA

Het autonome gewest van Andalucía heeft een Wet goedgekeurd zijnde Wetsbesluit 3/2019, van 24 september, van de Raad van Andalucía, waarbij ze herzien of wat gelijk staat aan het wettelijk erkennen van een groot gedeelte van de woningen die zich in een onregelmatige situatie bevinden of illegaal zijn en zich zonder nutsvoorzieningen noch netwerk bevinden daar men toendertijd niet de…

BOUWCONTRACT

De mogelijkheid die de eigenaar van een terrein heeft bij het tekenen van een  aannemingscontract  voor bouwen, voor het afzien van deze, waarbij wel of niet de werken gestart zijn , is een optie welke voorzien is in de Wet waarbij men verbinding of link legt tussen bepaalden effecten of gevolgen welke we nauwkeurig gaan bestuderen in dit artikel. Het…

Hoe Aanklagen Van Bouwschades Van Termijnen En Wettelijke Handelingen

Verschillende acties zijn er voorzien in de spaanse wetgeving die de koper bijstaat van een woning bij werken met fouten of gebreken na de verkoop van deze. Het is zo dat het systeem van verantwoordelijkheid voor fouten of gebreken, bij een gebouw ingewikkeld is. Er zijn schades voor werken met fouten of gebreken welke enkel overenkomen met deze in artikel…

Aankoop en verkoop vastgoed en faillissementsprocedure

Welke invloed heeft een faillissementsprocedure van een Promoter vastgoed, op de verkoopscontracten van vastgoed, welke vooraf gaan aan de  faillissementsprocedure welke werd ingediend? De kopers van onroerend goed kunnen op een bepaald moment nadeel leiden door de situatie van faillissementsprocedure waarin de Promoter vastgoed zich in bevindt en waarbij het afhangt van de dynamiek van de onderneming in faillissement of…

Onterecht eigen maken, vergoeding voor schades

De handelingen van de advocaten in strafzaken van Alicante van Carlos Baño León in de Strafrechterlijke rechtbank nº1 van Lleida en met Diligencias Previas nº 1708/2015-M hadden als resultaat dat een belangrijk engels bedrijf welke klant is van dit advocatenkantoor te Alicante, in zijn voordeel een belangrijke vergoeding had gekregen voor burgelijke verantwoordelijkheid, betaald door de beschuldigde om een veroordeling…

Aanklacht tegen verzekeringsmaatschappijen voor schades en bouwfouten

Eén van de grootste bezorgdheden die een koper kan hebben van een nieuwe woning, is het risico dat men kan hebben dat er na een tijd schade opduikt in de woning, en geen zekerheid te hebben van een bescherming wanneer de personen die tussenbeide zijn gekomen in de bouw, verdwenen zijn. Juist daarom om deze onzekerheid in te dekken en…

Herstelling wettelijkheid ruimtelijke ordening, wegens illegale bouwwerken.

De wet geeft de Overheidsadministratie alle noodzakelijke wettelijke instrumenten om te handelen tegen inbreuken op de ruimtelijke ordening, op deze wijze dat, buiten het beboeten voor deze onrechtmatige daad, het terugplaatsen of herstellen van de voorafgaandelijke situatie dit komt voor de commisie van inbreuken op ruimtelijke ordening. Drie soorten van inbreuken bestaan er op de ruimtelijke ordening. a) en b)…

Verborgen gebreken. Bouwschades – aankoop woning.

Wat gebeurt er als een woning nieuw is aangekocht maar deze schades blijkt te hebben van een dusdanige omvang dat, als deze bekend zouden zijn geweest, het pand niet zou zijn aangekocht of dat de overeengekomen prijs beduidend lager zou zijn geweest. Dit zijn de zogenaamde verborgen gebreken. We spreken hier over aanzienlijke schade en niet de voordien vermeldde afwerkingsdefecten.…

Aankoop en verkoop woning vastlegging verantwoordelijkheid betaalde bedragen door de koper

Een belangrijke vraag en onderwerp van talrijke juridische aanklachten in Spanje zijn de wettelijke aanpassing geweest met betrekking tot de verplichting van waarborgen door de Promoters van de bedragen die voorafgaand werden geïnd op het moment van aankoop van een woning in Spanje op plan of in aanbouw. Deze aanpassing is veranderd geworden door de Wet 20/2015 van 14 juli…

Aankoop van een woning in Spanje wanneer het gaat om een tweede of meerdere overdracht

De grootste bezorgdheid die er is wanneer we een woning aankopen, wanneer het gaat om een een woning die meermalig is overgedragen, is het verzekeren van de staat van de bouw door duidelijk in het contract te laten vermelden van de verantwoordelijkheid van de verkoper voor de schades die kunnen opduiken aan de woning in het verloop van de jaren.…

Aankoop van een woning in Spanje welke recentelijk is gebouwd en zonder vooraf te zijn bewoond.

De aankoop in Spanje van een woning welke recentelijk is gebouwd of welke nooit is bewoond geweest, is makelijker in zijn behandeling dan deze van een aankoop in aanbouw maar er zijn enkele voorwaarden die dienen vervult te worden en daarom dat er steeds een tussenkomst van een ervaren advocaat in het vastgoedrecht nodig is. Het eerste waar rekening mee…

Aankoop van woning in aanbouw in Spanje

De aankoop van een woning in Spanje welke in aanbouw is, heeft geen bijzondere moeilijkheden wanneer men heel de periode wordt begeleidt door een advocaat. Er zijn reeds moeilijke jaren achter de rug waarin men geen controle had over de verkopers met betrekking tot het nakomen van de rechten van de kopers, maar deze situatie is zo veranderd dat heden…

Koop geen kat in een zak

AFBRAAK 52 CHALETS OP RECHTERLIJK BEVEL VERLIES KOPERS. Is het mogelijk dat in Spanje een urbanisatie van 52 chalets wordt gesloopt? Het antwoord op deze vraag is eenvoudig. Zoals we al in talrijke artikelen hebben aangegeven, moet de koper uiterst voorzichtig te werk gaan om een woning in Spanje te kopen en een beroep doen op de diensten van een…

Verdeling gemeenschappelijke eigendom

Onderwerp van verdeling gemeenschappelijke eigendom De mede-eigendom of condominium als situatie waarbij verschillende personen de gedeelde eigendom hebben van een onroerend goed wordt geregeld in het Burgelijk Wetboek met een belangrijke reglementering zonder afbreuk te doen van andere specifieke voorzieningen voor dezen die zulk een eigendom hebben bevoorbeeld in de Wet van Horizontale Eigendom. Normaalgezien is deze situatie van gedeelde…

Schades aan woning

De Rechtbank van Eerste Aanleg nº 3 van Denia heeft een positieve uitspraak gedaan ten opzichte van een koper van belgische nationaliteit welke deze had aangekocht in het jaar 2016, zijnde een woning met perceel te Benissa en welke minstens een jaar ernstige problemen had welke niet alleen de gevel en de muren maar ook aan de fundering met veel gevaar…

WILT U EEN ONLINE AANVRAAG DOEN?

De eerste consultatie is gratis

¿Necesita ayuda?¿Help?
Scroll naar boven