ADVOCAAT

INTERNATIONALE HANDEL

D

it advocatenkantoor zal u helpen door middel van advies en in de juridische procedures op dit gebied van het recht van een dergelijk economisch belang.

De kennis en ervaring die u gedurende vele jaren in deze sector heeft opgedaan, zal u helpen bij het oplossen van eventuele twijfels en problemen die u heeft bij uw internationale activiteiten:

INTERNATIONALE KOOPOVEREENKOMSTEN

HANDELSSCHULDEN

INTERNATIONALE BANKGARANTIES

KREDIETBRIEF

GEWOONTES EN EENVORMIGE PRAKTIJKEN VOOR DOCUMENTAIRE KREDIETEN (UCP 600)

INTERNATIONAAL AGENTSCHAPCONTRACT

COMMISSIE EN INTERNATIONALE CONCESSIEOVEREENKOMST
DISTRIBUTIECONTRACT

JOINT VENTURE OF GEMEENSCHAPPELIJKE ONDERNEMING

INTERNATIONAAL VERVOER

Deze en vele andere juridische figuren die worden gebruikt in de internationale betrekkingen en die van commerciële aard zijn, zijn een specialisatiegebied van dit advocatenkantoor.

 

 

comercio internacional

U kunt elke vraag voorleggen aan dit kantoor dat binnen dit specialisme van het recht aan de orde wordt gesteld, dat niet alleen wordt geregeld door de wetten van de staat, maar ook door de zogenaamde lex mercatoria:

Uniforme douane en incassopraktijken, publicatie 522.
Uniforme douane met betrekking tot Demand Guarantees, publicatie nr. 458.
Uniforme douane en praktijken voor documentair krediet, publicatie nr. 600.
Uniforme regels voor contractobligaties, publicatie nr. 524.
Uniforme douane en praktijken voor de interpretatie van internationale handelstermen (Incoterms). Publicatie nr. 560.
Uniforme regels voor bank-naar-bank-terugbetalingen onder documentair krediet, nr. 525.
UNCTAD- en ICC-regels voor multimodaal vervoersdocument, publicatie nr. 481.
ITC Internationaal gebruik van voorwaardelijke verplichtingen, ISP 98 International Standby Practices, publicatienummer 590.
Zoals u kunt zien op onze website, hebben wij veel ervaring met deze specialiteit.

De kennis van deze Praktijken en de internationale toepassingsconventies als voorbeeld:

Het Verdrag van Wenen van 11 april 1980 inzake de internationale verkoop van goederen. Akte van bekrachtiging van 17 juli 1990 (BOE – Spaans Staatsblad nr. 26 van 30 januari 1991, correctie van fouten in BOE nr. 282 van 22 november 1996).
Verdrag van New York van 1974 inzake de beperking van de internationale verkoop van goederen, gewijzigd op 11 april 1980.
Het Verdrag van Genève van 16 februari 1983 betreffende de vertegenwoordiging op het gebied van de internationale verkoop van goederen.
Het Verdrag van Den Haag van 22 december 1986 betreffende het recht dat van toepassing is op de uit de handel voortvloeiende verplichtingen.
Het Verdrag van Ottawa van 28 mei 1988 inzake leasing en internationale factoring.
Op 11 december 1995, over onafhankelijke garanties en brieven van stand-by-krediet.
Op 19 december 1988 in New York, over de Bill of Exchange and International Promissory Notes (IOU).
Verdrag inzake het vervoer van goederen over zee (Hamburg Rules) van 31 maart 1978.
Het Verdrag van Montreal van 28 mei 1999 voor internationale luchtvervoerscontracten van Wenen van 19 april 1991.
Het Verdrag van New York van 10 juni 1958 inzake de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse arbitrale uitspraken, www.cmblogwatch.net Ratificatie-instrument van 12 mei 1977.
Het Europees Verdrag inzake internationale commerciële arbitrage, Genève, 21 april 1961, inzake internationale commerciële arbitrage, door Spanje geratificeerd op 12 mei 1975.
Verordening (EG) nr. 593/2008 van 17 juni 2008 inzake contractuele verplichtingen.
Verordening (EG) nr. 864/2007 betreffende niet-contractuele verbintenissen.

WILT U MEER INFORMATIE?

Bezoek onze sectie Internationale Handel voor meer informatie

BLOG

Aanverwante artikelen

Nieuwe horizontale eigendomswet in Spanje, met positieve hervormingen voor verenigingen van huiseigenaars

De nieuwe horizontale eigendomswet in Spanje brengt positieve hervormingen voor verenigingen van huiseigenaars met zich mee, ook voor ouderen en personen met een lichamelijke handicap. Deze wijzigingen moeten leiden tot maatregelen voor het herstel van gebouwen in het kader van het herstel-, transformatie- en veerkrachtplan, dat is opgenomen in de horizontale eigendomswet. Met andere woorden, er zijn maatregelen genomen ter…

Toenemende buitenlandse investeringen in onroerend goed wekken belangstelling om aan de kust en in de grote steden te kopen

In het afgelopen decennium zijn buitenlandse investeringen in vastgoed een sleutelelement geweest in de economie van het land, vooral na de recessie van 2008, die de geldstroom in het binnenland destabiliseerde. Volgens gegevens van CBRE was op dat moment meer dan 70% van de investeringen in onroerend goed afkomstig van kapitaal dat door mensen uit het buitenland was geïnvesteerd. Desondanks…

Verzekeraars in het hele land bereiden zich voor op premieherstel na covid-19-pandemie

De verzekeringsmaatschappijen in Spanje bereiden zich voor op een herstel van de premies in de komende jaren. Voor deze sector is het herstel van de gevolgen van de pandemie een prioriteit. Covid-19 dwong ons om veel van onze verantwoordelijkheden op een laag pitje te zetten, zoals verzekeringen en kredietbetalingen, maar maanden na deze wereldwijde gebeurtenis is het tijd om terug…

Neef eigent zich erfenis toe die bestemd is voor Blauwe Divisie Broederschap en wordt veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf

In sommige gevallen is erfenis een onderwerp van discussie in de familie. Problemen ontstaan meestal tussen kinderen en echtgenoot, maar soms eigent een neef zich een erfenis toe die voor derden bestemd is. Dit was het geval in Madrid met het geld en de bezittingen van een bejaarde man, die in zijn testament had verklaard dat al zijn bezittingen na…

350.000 schadevergoeding toegekend aan familie voor baby die 28 jaar geleden bij geboorte werd verwisseld

Het verhaal van de bij de geboorte verwisselde baby, die door een speling van het lot opgroeit om haar biologische familie te ontmoeten, is geen verhaal dat alleen in films en televisieseries wordt verteld. Het gebeurt ook in de werkelijkheid en het leidt tot rechtszaken en juridische problemen voor de betrokken partijen, althans voor twee meisjes die in het ziekenhuis…

Zullen de huurprijzen in de rest van het jaar blijven dalen?

Volgens gegevens van het Spaanse bureau voor de statistiek (INE) zijn de huurprijzen van woningen in Spanje in 2020 voor het eerst in vier jaar tijd gedaald. De pandemie en de daarmee gepaard gaande veranderingen op de huurmarkt verklaren dit gedrag, dat zich in de eerste helft van dit jaar heeft voortgezet. De gegevens van juni laten echter een lichte…

Emancipatie van de jeugd, een zeer moeilijke taak

Volgens de laatste berichten van de Jongerenraad over de economische situatie van jongeren bedraagt de hypotheek- of huursom meer dan 50% van het nettoloon, waardoor emancipatie een onmogelijke opgave wordt. Het percentage emancipatie van jongeren bedroeg eind 2020 15,8%, 3 punten lager dan in 2019, het laagste cijfer sinds de afgelopen 21 jaar. Van de Europese landen is Spanje het…

Verzekering tegen wanbetaling: Voorkomt het huurachterstand?

Volgens het Observatorio Español del Seguro de Alquiler Moroso (OESA) zal, na een verdubbeling tegen 2020, 30% van de nieuwe huurovereenkomsten een verzekering tegen wanbetaling omvatten. Donpiso verklaarde: “De Covid-19-crisis maakt de eigenaars onzekerder over een mogelijke contractbreuk“. Verzekering bij niet-betaling De economische crisis als gevolg van de Covid-19 pandemie brengt ernstige schade toe aan de huishouding. Een van hun…

74% van de eigenaars van huurwoningen is van mening dat zij in geval van wanbetaling minder rechten hebben dan de huurder.

Eigenaars van huurwoningen Vier op de tien verhuurders vinden het huidige huuraanbod voldoende. Het gemiddelde verhuurdersprofiel is 54 jaar oud, met een hogere opleiding, een gemiddeld inkomen van 42.000 euro bruto per jaar, en de overgrote meerderheid van hen heeft een eigen woning om aan derden te verhuren. De bezorgdheid van de eigenaars van huurwoningen is divers, maar de meeste…

Acties die kunnen worden ondernomen tegen een onaangename buur in de gemeenschap

Geconfronteerd met een onaangename buur wiens gedrag herhaaldelijk voorkomt en die geen aandacht schenkt aan de eisen van andere buren om het lastig vallen van andere buren niet te herhalen, kan de vereniging van huiseigenaars ermee instemmen een rechtszaak aan te spannen om een einde te maken aan het onaangename gedrag van die buur. Voor schadelijke activiteiten, gevaarlijke of illegale…

Wij analyseren de belangrijkste voor- en nadelen van het erven of schenken van huizen.

Bij de planning van een nalatenschap met vererving van onroerend goed wordt vaak overwogen om aan elke nakomeling bepaalde gebruiksrechten voor te behouden en bepaalde activa aan hun nakomelingen te schenken als alternatieve methode voor de overdracht van de nalatenschap, door in sommige gevallen een bepaald bedrag in te brengen, is een oplossing om te voorkomen dat de nalatenschap conflicten…

Vereisten voor de legalisatie van de verbouwing van panden tot woningen

Het huidige overaanbod van huurprijzen in bedrijfsruimten staat in contrast met het feit dat in de afgelopen jaren zowel kortlopende als langlopende huurovereenkomsten voor woningen de huidige economische en vastgoedcrisis beter hebben doorstaan, vooral in de stedelijke centra van de belangrijkste Spaanse steden. Geconfronteerd met deze situatieDeze bestemmingswijziging is echter niet altijd mogelijk, aangezien voor de omzetting van panden in…

WENST U EEN ONLINE CONSULTATIE TE MAKEN?

Eerste aanvraag is altjid gratis

× ¿Ayuda?
Scroll naar boven