Aanklacht van schuld

Rate this post

Al jarenlang is een van de voornaamste bezigheden van Carlos Baño León advocaten Alicante de gerechtelijke en buitengerechtelijke afhandeling van schulden ten gunste van onze klanten.

Deze schulden ontstaan doorgaans door handelsverrichtingen en naar aanleiding van niet commerciële contractuele verrichtingen, zoals: schulden naar aanleiding van de wanbetaling van leningen, aan- en verkoop, enz.

Om schulden in te vorderen is de werkwijze van dit advocatenkantoor steeds gebaseerd op snelheid en doeltreffendheid zodat de klant van meet af aan het volste vertrouwen kan hebben in de vlotte afhandeling van zijn zaak.

We werken voor KMO’s en zelfstandigen maar ook voor middelgrote firma´s maar wel is het zo dat voor deze laatste we werken op basis van een afgesproken dienstencontract.

Carlos Baño León is geen incassokantoor voor openstaande schulden. We zijn een advocatenkantoor dat een intergrale dienst levert in de rechtsgebieden van burgelijk recht en handelsrecht gezien het daar is dat de gevallen van openstaande schulden voorkomen en daarvoor op basis van onze wettelijke kennis, we vanaf het eerste moment de klanten professioneel bijstaan.
Onze activiteit beslaagt heel het nationale grondgebied.

ONZE ACTIVITEIT BESLAAGT HEEL HET NATIONALE GRONDGEBIED

De aanpak die we doen voor de klant is op basis van onze grote ervaring in de Rechtbanken en Gerechtshoven waardoor dat onze begeleiding is op basis van het informeren vanaf het beginstaduim hoe de aanklachten van schulden te benaderen en aan te pakken opdat de eerste handelingen geen nadelige gevolgen hebben bij de juridische handelingen die daarop volgen.

We rekenen op het moment van inning van de schuldenaars op ruime middelen om de economische capaciteit van de schuldenaars na te trekken en deze kennis helpt ons om op het moment van beslissen de verschillende de stappen te nemen met het doel ter bekoming van de grootste opbrengst voor de klant.

ALS DE KLANT ZIJN GELD NIET KRIJGT, REKENEN WIJ NIETS AAN

Vaak gaan debiteurs over tot betaling dankzij onze minnelijke aanpak, waardoor de schulden van de klant in recordtijd worden vereffend. Hiertoe doen onze advocaten op alle mogelijke wijzen aanmaningen zodat de debiteur ziet dat de klant bereid is stappen te ondernemen. Om eventuele gerechtskosten te vermijden gaat de debiteur dan gemakkelijker over tot betaling.

We hanteren uiterst scherpe tarieven om schulden in te vorderen. Vraag meer informatie, want doorgaans rekenen we in deze fase aan, op basis van wat daadwerkelijk wordt geïnd.

ALS DE DEBITEUR NIET BETAALT, RADEN WE EEN BETALINGSBEVEL (JUICIO MONITORIO) AAN

Als de debiteur na een minnelijke invordering niet betaalt, raden we een heel snelle procedure aan: het betalingsbevel.
Het betreft een gerechtelijke aanmaning met op basis van onze ervaring doorgaans uitstekende resultaten, op voorwaarde dat het geen erg hoge bedragen betreft.

De enige kosten die dit met zich meebrengt zijn het vaste gerechtstarief (tenzij de crediteur een natuurlijke persoon is) en een minimaal bedrag aan administratiekosten, bijna verwaarloosbaar.

We bevestigen dat het betreft om een bijzonder doeltreffende invorderingswijze is die de klant gaat geen last hiervan ondervinden daar wij alles in het werk stellen en het enige dat er is, is een kleine minimale kost.

Bij deze procedure zijn er geen gerechtskosten te betalen, dus als de debiteur betaalt krijgt de klant de kosten niet terugbetaald.

Invordering

Dit kan als een nadeel worden beschouwd, maar eigenlijk is het dat niet als we vergelijken met de kosten en de duur van om het even welke andere gerechtelijke procedure. Deze procedure is uiterst snel en daarom raden we deze dan ook steeds aan.

Er dient rekening mee gehouden te worden dat niet alle aanklachten van een schuld kunnen ingediend te worden via de betalingsbevelprocedure, enkel wanneer de schuld afrekenbaar, beëindigd, vervallen en opeisbaar is ,en er aangetoond kan worden met gehandtekende documenten door de schuldenaar of met zijn stempel; steeds wanneer het betreft om facturen, leveringsbonnen, enzovoort, en ook bij deze gevallen waarbij wordt aangetoond met documentatie dat een relatie aantoont.

Zodoende wanneer één van deze zaken hebben voorgevallen, kan men aanklagen via deze inningsprocedure voor schulden.

In werkelijkheid kan men zeggen dat een groot gedeelte van de schulden voldoen aan één van deze voorwaarden en als men aan één van deze voorwaarden vervult, kan men via deze weg handelen.

Uiteindelijk, zeggend dat als de schuld voortkomt uit een niet-betaling van kosten van een Gemeenschap van Eigenaars, de procedure die de Wet aangeeft, is deze van de betalingsbevelprocedure, voor de snelle inning welke we maar niet genoeg kunnen benadrukken.

ALS DE DEBITEUR NIET BETAALT, REKENEN WIJ NIETS AAN

We rekenen niets aan als de debiteur niet betaalt. We rekenen onze tarieven enkel aan als de debiteur betaalt. Vraag meer informatie. We hanteren uiterst scherpe tarieven.

Degene die hierbuiten vallen, buiten dit soort van iningsprocedure van onbetaalde rekeningen, zijn deze schulden welke voortkomen uit een burgelijk contract, handelszaken, enzovoort en welke niet het gevolg zijn van een levering van goederen of dienstenmarkt maar wel van bepaalde handelingen en verplichtingen van personen bij het uitoefenen van zijn vrijheid en mogelijkheden.

Ook zijn niet aanklaagbaar via deze procedure van inning van schulden, welke we voorstelle, welke afkomstig zijn van een beslissing tot uitvoering van een vonnis bekomen in het buitenland noch welke zijn bekomen in een publieke akte of een eigendom welke door de Wet wordt verplicht om uit te voeren, zoals deze bevoorbeeld van een hypotheciar krediet, een cheque enzovoort.

VOORDELEN VAN INNING VAN SCHULDEN OF ONBETAALDE REKENINGEN VIA DE BETALINGSBEVELPROCEDURE

Op basis van onze vele jaren ervaring raden we vooral deze betalingsbevelprocedure aan voor vier basispunten die we hierbij gaan uitleggen.

Eén ervan, welke de belangrijkste is, voor ons, is dat dit soort van proces snel gaat waarbij men op twintig dagen de aanvraag aan de schuldenaar bezorgt en men dan weet of deze gaat betalen of niet. Daar het gewoonlijk niet om een groot bedrag gaat , wordt deze betaalt om de eenvoudige reden dat wanneer men zich hier tegen verzet in de rechtbank door tegenopwerpingen te maken tegen de schuld dit automatisch niet meer dit soort van procedure kan zijn en wordt omgezet naar een normale procedure of verbaal proces daar de rechter bij dit geval van verdediging de mogelijkheid geeft aan de schuldenaar om verder in te gaan op de aanklacht van de schuld via de rechtbank met een overeenkomstig proces en dit in overeenkomstig het bedrag en zodoende de schuldenaar de zekerheid heeft dat deze Rechtszaak verdergaat, met het risico tot het betalen van hoge gerechtskosten.

Het tweede voordeel is de lage economische kost voor de aanklager welke hem toelaat naar onze mening, om op een zekere manier dit jurisch te kunnen aanklagen met de gerustheid en wetende de kleine economische kost die eraan verbonden is welke hij riskeert ten opzichte van wat hij gaat winnen. Door onze ervaring is dit een punt welke vele mensen ontmoedigt om hun schuldenaars aan te klagen, daar ze niet de kosten willen dragen van aanklagen. Dit is niet het geval bij Carlos Baño León.

Een derde voordeel is dat als de schuldenaar zich verzet, dient deze dit te doen op basis van argumenten welke zijn recht aantoont van verzet en dit geeft ons voorafgaandelijk de argumenten die gaan gebruikt worden in de rechtszitting waardoor wanneer het uur aanbreekt van de rechtszitting, we een hoeveelheid van bewijzen aanbrengen om hierin tegen te gaan en als gevolg hiervan ze hem veroordelen. Namelijk daar de schuldenaar zich verzet en zijn argumenten weergeeft waarop hij zich baseert en dit ons de mogelijkheid geeft om ons goed voor te bereiden met bewijzen die aantonen dat hij geen gelijk heeft.

Uiteindelijk als vierde voordeel is deze dat wanneer de schuldenaar niet betaald of zich niet verdedigt voor de rechter, er onmiddelijk wordt overgegaan met tot aanslaan van de eigendommen waarbij de schuldenaar wanneer hij zich voor zulk een proces bevindt, hij serieus zal nadenken wat hij gaat doen, welke weg hij gaat inslaan daar de gevolgen voor hem heel ernstig kunnen zijn en vooral kostelijk.

Invordering Andere Soorten Schulden

Invordering

Onder deze titel vallen alle schulden naar aanleiding van relaties tussen partijen die geen handelsschulden zijn.
Het betreft o.a. de volgende schulden:

  • Schulden naar aanleiding van koopovereenkomsten
  • Schulden naar aanleiding van leningovereenkomsten
  • Huurschulden
  • Schulden naar aanleiding van servicekosten
  • Schulden naar aanleiding van diensten
  • Schulden naar aanleiding van bouwovereenkomsten

Dit zijn maar enkele voorbeelden van een lange lijst gevallen waarin het nodig kan zijn gerechtelijk bedragen in te vorderen wegens schending van de betalingplichtige.

Voordat we stappen ondernemen, bestuderen we de zaak. Daarvoor vragen we de cliënt ons steeds te informeren over de solventie van de debiteur. Dit onderzoek is volledig kostenloos voor de cliënt.

Dit type schulden kunnen doorgaans niet via een Betalingsbevel worden ingevorderd en moeten worden afgehandeld aan de hand van declaratoire procedures, ofwel de gewone behandeling ofwel de mondelinge behandeling, afhankelijk van het geldelijk belang.

Een betalingsbevel is echter wel mogelijk om servicekosten uit hoofde van de Wet op de Horizontale Eigendom in te vorderen.

De Wet staat eveneens toe inkomsten uit hoofde van huurovereenkomsten in te vorderen aan de hand van een bijzondere uitzettingsprocedure wegens wanbetaling, samen met een ontruimingsvordering.

We willen dit artikel niet beëindigen zonder nog twee belangrijke punten te vermelden. Ten eerste, als de cliënt die gaat vorderen een handelsonderneming is, moet deze een indieningsrecht betalen dat afhangt van het type procedure.

Voor een betalingsbevel betreft het € 100; voor een gewone behandeling € 300 en voor een mondelinge behandeling € 150.

Ten tweede is het in Spanje voor een gerechtelijke procedure (met uitzondering van het betalingsbevel) verplicht te worden vertegenwoordigd door een procureur, of u nu een natuurlijke persoon of rechtspersoon bent. De wettelijk vastgestelde honoraria van een procureur zijn echter laag.

Wij werken in heel Spanje met erg lage ereloon, zowel de onze als die van de procureurs. Aarzel dus niet om ons een vrijblijvende offerte te vragen.

WENST U ONLINE EEN VRAAG TE STELLEN?

De eerste raadpleging is steeds gratis


Gratis vraag stellen

Scroll naar boven