1. Schade van afwerking: Bij overhandiging van de woning aan de koper, dient men de eigendom na te kijken of  inspecteren. Steeds gaan er afwerkingsfouten zijn, daar dit, heel gewoon is in alle gebouwen en dit dient te gebeuren met een gedetailleerde lijst van alle afwijkingen welke opgemerkt zijn geworden van het eerste moment, van deze andere welke voorkomen door het gebruik en dienen doorgegeven te worden aan de promoter en constructeur van de constructie.

Deze afwerkingsfouten zijn constructieve schendingen die een makkelijke technische oplossing hebben en in het algemeen, een lage kost hebben om te herstellen. Er dient rekening mee gehouden te worden dat voor deze soort van schades er een garantieperiode is van één jaar.

2. Leefbaarheidsschade, funcionele of veiligheidsschade:

Veel ernstiger is  het wanneer de koper een het goed heeft ontvangen en een eerste inspectie heeft uitgevoerd van zijn nieuwe woning of lokaal waarbij hij structurele gebreken ontdekt welke gevolg hebben op de leefbaarheid, veiligheid of het correct funcioneren van het gebouw.

Gewoonlijk ontdekt men deze structurele fouten pas na aflevering van de woning, daar deze meestal uitkomen maanden na het beëindigen van de werken (een typisch voorbeeld is het binnensijpelen na een periode van regenval) of deze niet te merken zijn voor een niet-professionele persoon in dit vakmanschap.Problemen van water- en geluidsdicht, thermische isolatie, brandveiligheid, etc. welke spijtiggenoeg heel vaak voorkomen daar men niet altijd de basisnormen respecteert van de bouw, ondanks dit een verplichting ter nakoming is.

Wanneer de koper ontdekt dat zijn gebouw schades of defecten heeft met betrekking tot de stabiliteit, veiligheid of functionaliteit, evenals in het vorige geval dient men dit officieel te laten weten (burofax) aan de promoter en bouwheer, maar ook aan de verantwoordelijke architect van de werken en de bouwcoördinator, gezien het hier niet gaat om eenvoudige fouten in de afwerking, waarvoor waarschijnlijk ook één of meerdere van deze personen hiervoor verantwoordelijk zijn.

We herinneren eraan dat in dit schrijven men dient te vermelden om welke de woning, de eigenaar, de schades en etc.het gaat. De garantieperiode voor het aanklagen van fouten van bewoonbaarheid, funcionaliteit of veiligheid zijn 3 jaren.

In geval van afwerkingsfouten,is dit verschillend dan bij schades van afwerking, met betrekking tot de bewoonbaarheid, veiligheid of de funcionaliteit van de bouw, waarbij de herstelling hiervan gewoonlijk kostelijk is. Het is daarom mogelijk dat de verantwoordelijken van de bouw de koper proberen te overtuigen dat hij niets doet, door de fouten te minimalizeren, zeggend dat dit te wijten is aan een niet-correct gebruik of onderhoud of direct het weigeren van zijn bestaan ervan, verwerend dat het gebouw de inspectie van de gemeente heeft ondergaan en de licentie van eerste bewoonbaarheid heeft gekregen.

In vele andere gevallen geeft men weer aan de klant dat de periode tot het aanklagen van deze voorbij is, door een interpretatie te geven aan de toe te passen normen, of direct, geen acht te slaan op de aanklachten, wachtende tot de gedupeerde overgaat tot het zelf herstellen van de schade.

Constructurele Schades

Om dit alles te voorkomen is onze raad om van in het begin U door een specialist in het bouwrecht en inmobiliëen te laten begeleiden, zoals het buffet van Carlos Baño León advocaten welke weergeven welke acties er dienen ondernomen te worden om zo te  helpen om ofwel buitengerechterlijk in de eerste plaats of gerechterlijk indien de betrokkenen niet aanvaarden om de problemen op te lossen.

3. Schade met betrekking tot de stabiliteit en structurele veiligheid van het gebouw
In bepaalde gevallen wanneer de gebouwen enstige structurele tekortkomingen hebben, welke dikwijls te wijten zijn aan het tekortkomen in compactering of studie van het terrein welke tot gevolg hebben van lichtelijk inzakken, barsten, scheuringen enz. In andere gevallen, verkeerdelijke berekeningen in de structuur van afsluitingen, draagmuren, steunbalken of pilaren welke bijdragen tot de stabiliteit van het gebouw. In overeenstemming met de Stedebouwkundige wetten met betrekking tot bouwen opdat er een fout is welke”decenal” namelijk structureel.

Deze materiële schade dient voort te komen of gevolg te hebben op een structureel element en invloed uit te oefenen op de mecanische resistentie of stabiliteit van het gebouw. In deze gevallen, en met spoed, dient er contact genomen te worden met een advocaat welke zich richt tot een technische specialist welke de werkelijke staat waarin de woning zich bevindt, vaststeldt. Evenals het vorige geval, zal het nodig zijn dat er een expertenverslag wordt opgesteld om de schade te evalueren.

Eens men dit verslag heeft, maakt men de overeenstemmende aanklacht op wanneer men niet tot een minnelijk akkoord komt. Het is belangrijk om weer te geven met betrekking tot dit punt dat de “bouwverantwoor-delijkheidsverzekering dekking geeft aan contructurele schade gedurende een periode van 10 jaren.

Twijfel niet met in contact te treden met dit advocatenkantoor voor eender welk vermelde voorval die we hier vermeld hebben daar de kennis die we hebben in deze materie, we ter beschikking stellen van U om te bekomen dat er snel en efficiënt antwoord wordt gegeven aan uw behoeften ermee rekeninghoudend dat deze tema´s gewoonlijk ingewikkeled en kostelijk zijn.

De begeleiding door het kantoor van de advocaten Carlos Baño León geven U garantie ter bekoming van de beste resultaden of het nu via een minnelijk akkoord is of via gerechterlijke weg, steeds rekeninghoudend met het feit dat de tijd die men voorbijgaat laat gaan zonder dat U handelt, het mogelijk is dat we uiteindelijk uw rechten niet meer kunnen verdedigen.

 

× ¿Ayuda?
Scroll naar boven