ILLEGALE WONINGEN ANDALUCIA

Het autonome gewest van Andalucía heeft een Wet goedgekeurd zijnde Wetsbesluit 3/2019, van 24 september, van de Raad van Andalucía, waarbij ze herzien of wat gelijk staat aan het wettelijk erkennen van een groot gedeelte van de woningen die zich in een onregelmatige situatie bevinden of illegaal zijn en zich zonder nutsvoorzieningen noch netwerk bevinden daar men toendertijd niet de bouwvergunning verkreeg of men deze had aangevraagd en deze geweigerd was.

Volgens de eigen wettelijke tekst kan het gaan om meer dan 300.000 woningen te Andalucía, woningen gebouwd zonder wettelijke erkenning, welke geen riolering, water noch electriciteit hebben. We spreken vooral over steden als Granada, Málaga en Almería, en verder ook over woningen in de kuststreek.

Bij deze woningen, de Gemeentehuizen hadden niet de relevante maatregelingen getroffen ter herstelling van de wettelijkheid en het gevolg was dat er 6 jaren voorbij waren gegaan waarin men had kunnen overgaan tot het nemen van deze maatregelingen tot herstel van wettelijkheid (afbraak van illegale bouwwerken), ze echter bleven bestaan gezien de onmogelijkheid tot afbreken of neerhalen.

De advocaten specialisten van het Vastgoedrecht van Carlos Baño León onderzoeken de wettelijke situatie van deze woningen om raad te geven met betrekking tot de mogelijkheden ter behandeling van de dossiers daar nu deze kunnen aangepast worden ten voordele van hun woningen, in geval de situatie nu onregelmatig of illegaal is. De huisvesting of groepering van woningen geven ook recht op deze normen ter regularisering, maar dit zal onderwerp zijn van een ander artikel en willen hierover niet verder uitwijden ter voorkoming dat dit artikel overdreven uitgebreid wordt.

Het gevolg van het illegaal zijn van deze woningen, is dat dezen niet kunnen rekenen op de onontbeerlijke basisdiensten zoals riolering, water, electriciteit enz. aangeleverd door bedrijven, welke hun diensten presteren bij voorlegging van de bouwvergunning welke dient te zijn afgeleverd en welke ontbreekt bij deze woningen en urbanisaties, wegens het niet aanwezig zijn van wettelijke erkenning.

Het lijkt moeilijk te begrijpen, dat zowel aan de kuststreek evenals in het binnenland van de provincies zoals Almería, Granada en Malaga er zowel individuele als gegroepeerde bouwen bestaan.

viviendas ilegales malaga
Het Decreet Wet van Dringende Maatregelingen voor het Milieu- en territoriaal beleid van de onregelmatige of illegale gebouwen heeft de bedoeling heeft om een einde brengen aan de situatie van de ongunstige offíciële situatie waarin zich deze woningen bevinden, met betrekking tot de stedebouwkundige wettelijkheid, en wil zoals de tekst weergeeft “dringende maatregelingen treffen welke het territoriaal impact, de omgeving en landschap verkleinen die deze illegale gebouwen teweegbrengen, oplossend de gebrekkige condities van veiligheid en gezondheid waaronder honderdduizenden families van Andalucia lijden.”

Het is wel zo dat bij de regionale regelgeving duidelijk wordt beklemtoont dat het niet gaat om een legalisering, maar in werkelijkheid komt het dicht in de buurt daar de personen een goedkeuring bekomen ter aanpassing van hun woningen, welke onder de noemer vallen van “geassimileerd buiten de gewone ordenatie”(AFO) en bekomen de noemer van bewoonbaar en toepasselijk voor hun gebruik, iets wat ze nu niet hebben daar het gewoonlijk gaat om terreinen of rustieke terreinen, of deze die buiten de stedebouwkundige planning vallen. Dit gaat voordeel opleveren voor heel wat personen niet enkel op nationaal vlak maar ook buitenlanders, vooral engelsen, fransen, nederlanders en belgen welke woningen hebben in Andalucía, Granada, Málaga, Jaén, Córdoba, Huelva, enzovoort.

Vanuit dit standpunt, zodoende, als men de aanpassing bekomt welke wordt vastgelegd in deze wetsbepaling, zijnde verandering van aard van de grond toe te schrijven men zonder twijfel een marktgeoriënteerde waarde bekomt, welke men nu niet heeft.

Voorwaarde om recht te hebben op deze aanpassing en zodoende de levering van diensten op een wettelijke manier
De onregelmatige gebouwen die afgewerkt zijn en met betrekking tot welke de gemeente niet kan handelen voor afbraak, wegens het verstrijken van de termijn vastgelegd in de maatregelingen van stedebouwkundige bescherming, welke tot op het bekomen van de positieve resolutie van de gemeente, niet de basisdienten kan bekomen, maar enkel dit kan eens alles aangepast is overeenkomstig de voorwaarden van de normen die zijn goedgekeurd, en met akkoord van de gemeente, en op dat moment het niet meer buiten de orde wordt beschouwd.

We werken voor onregelmatige woningen, vooral voorkomend in Almería, Granada, Málaga Huelva, alhoewel wanneer u getroffen bent in Cádiz, Córdoba, Sevilla, of Jaén, u ook zonder twijfel met ons kan in contact treden.

Handeling te verwezelijken

nuevas-viviendas-ilegales
De eigenaars van deze woningen dienen de eerste stap te zetten en aan de gemeentes vragend, met beroeping op deze aanpassing en weergevend het proces waarin men moet aantonen de verschillende wettelijke en technische aspecten. Dit kantoor specialist in vastgoed van Carlos Baño león kan vanaf het begin zorg dragen voor uw zaak en de handeling startend die er is bij dit proces tot het bekomen van een positieve resolutie van de gemeente, waarbij we ter uwer beschikking stellen onze kennis en ervaring en weergevend alles wat er nodig is.

Wanneer u onze begeleiding wenst, twijfel dan niet met ons in contact te treden, de specialisten advocaten in vastgoedrecht van Carlos Baño León.
Gevolgen

Men legt expliciet vast voor de normen van Andalucia dat de verklaring van gelijkstelling tot buiten de wettelijke ordening van een onregelmatig gebouw, geen legalisering kon hebben, noch overging tot de afleveren van de bewoningsvergunning of gebruik; of wordt bepaald dat de fisieke geschiktheid van de bouw voor zijn gebruik.

De bedrijven die de aansluitingen of connecties voor de basisdiensten van riolering en toelevering van water en electriciteit kunnen doen, welke niet meer werken dienen te doen dan de noodzakelijk en welke voorzien zijn in de beslissingen van de gemeente gaan deze eisen om deze aansluitingen ten uitvoer kan brengen.

Wanneer er geen infrastructuren bestaan, wordt toelating gegeven tot onafhankelijke voorzieningen en dat deze duurzaam zijn vanuit het milieu oogpunt en met voorafgaandelijke goedgekeuring.

Wie vallen buiten deze aanpassing?

Degene die niet binnen deze norm vallen zijn deze constructie of woningen welke met betrekking tot de datum van het bouwen nog niet in de vastgelegde periode vallen voor de wettelijkheid en zodoende de administratie tegen hen kan handelen.
Ook vallen deze er niet onder welke het onderwerp van een beslissing of rechterlijke uitspraak zijn geweest en dient men zich aan deze te houden.
Ook niet dezen welke zich in kuststreken bevinden en niet de minima van 100 meter respecteren die vereist worden door de Wet noch dezen die zich bevinden in overstromingsgebieden of in risico van overstroming behalve wanneer er de noodzakelijke werken zijn uitgevoerd om de gevaren te vermijden aan welke deze zijn onderworpen.
Raadpleeg de advocaten vastgoed van Carlos Baño Léon om te weten tot welke hoogte uw woning voordeel kan genieten, in geval u zich in deze situatie bevindt welke we hier hebben uiteengezet.

× ¿Ayuda?
Scroll naar boven