Wat kan men eisen in een schadeclaim voor een verkeersongeval?

Om een schadeclaim in te dienen na een verkeersongeval, moet u op de hoogte zijn van de wetten die op u van toepassing zijn, zoals de wet inzake burgerlijke aansprakelijkheid en verzekering en de schaal. Evenals alle details van het ongeluk waarbij hij betrokken was.

De vordering tot schadevergoeding bij een verkeersongeval komt tot stand wanneer de benadeelde van de veroorzaker van het ongeval vergoeding eist van de geleden economische schade en het letsel. Daarnaast zijn er nog andere vormen van vorderingen die doorgaan, zoals we hieronder zullen zien.

Wat kan worden gevorderd in een schadevergoedingssituatie?

De persoon die de dupe is van een ongeval kan in de volgende situaties een schadeclaim indienen:

  • Schade veroorzaakt aan de auto, motor of bromfiets.
  • Schade aan beschermingsmiddelen bij motorrijders.
  • Fysieke schade.
  • Parkeerkosten, kosten voor particulier of openbaar vervoer in verband met revalidatietherapieën of medische consulten.
  • Schade aan accessoires, technologische apparatuur, kleding, enz. op voorwaarde dat wordt nagegaan of de schade door het ongeval is veroorzaakt.

Vermeldenswaard is dat de taxatie van accessoires of uitrusting die tijdens het ongeval zijn beschadigd, niet bij de totale kosten van de schade aan het motorvoertuig worden opgeteld.

Hoeveel tijd heb ik nodig om een arts te zien om schadevergoeding te eisen?

Volgens de bepalingen van artikel 135, lid 1, van de
Wet op de Schadevergoeding
dat is de wetgeving die de schadevergoeding bepaalt die moet worden ontvangen als gevolg van verkeersongevallen. Er moet een chronologische volgorde worden vastgesteld met betrekking tot de te ontvangen schadevergoeding voor licht lichamelijk letsel.

Daarom moet de getroffen persoon binnen 72 uur na het ongeval een medisch consult bijwonen. Af en toe ontstaan er in deze periode kleine ongemakken. Daarom is het belangrijk alert te zijn op symptomen in de wervelkolom of de nek.

Om schadevergoeding voor licht letsel te eisen, bepaalt de wet dat de benadeelde partij tot één jaar de tijd heeft om van de veroorzaker van het ongeval betaling voor het opgelopen letsel te eisen. Deze kosten kunnen worden gedragen door de schadeveroorzaker of, bij gebreke daarvan, door zijn erfgenamen.

Stap-voor-stap gids voor het eisen van schadevergoeding bij een verkeersongeval

De volgende stappen moeten worden genomen om bij een ongeval een correcte schadeclaim in te dienen:

1. Controleer of u een claim kunt indienen

Zoek vooraf uit of de claim die u over het ongeval wilt indienen een rechtsgrondslag heeft. Daartoe is het noodzakelijk een beroep te doen op een advocaat die op dit gebied gespecialiseerd is. De advocaat met wie u contact opneemt, zal uw zaak bekijken en aan de hand van de documentatie die u hebt, nagaan of het al dan niet mogelijk is een vordering in te stellen.

Stap-voor-stap gids voor het eisen van schadevergoeding bij een verkeersongeval

2. Controleer of u over de nodige documenten beschikt

Enkele van de documenten die u moet hebben zijn medische rapporten die de geleden fysieke en materiële schade staven. Ontvangsten uit kosten die voortvloeien uit het bijwonen van therapieën, medische consulten, vervoer, reparaties, enz. Dankzij deze papieren heeft u een garantie voor het geval de verzekeringsmaatschappij u vraagt uw claim te aanvaarden.

3. Schadeclaim naar de verzekeraar sturen

Als u al over alle in het vorige punt genoemde documenten beschikt, is de volgende stap de schadeclaim naar de verzekeraar van de benadeelde te sturen om de vergoeding te vragen waarop u recht heeft.

De verzekeraar heeft tot 3 maanden de tijd om op uw claim te reageren. Vergeet niet dat u na ontvangst van het bericht van de verzekeringsmaatschappij juridisch advies moet inwinnen bij een jurist om na te gaan of de reactie van de verzekering gunstig is.

Het advies van een advocaat inwinnen bij het indienen van een schadeclaim is belangrijk in de omgang met verzekeraars. Hij of zij zal uw zaak bekijken en bepalen of u een vordering kunt instellen. Met behulp van de advocaat kunt u een goede uitkering van de verzekeraar krijgen.

¿Necesita ayuda?¿Help?
Scroll naar boven