Wat zijn economische samenwerkingsverbanden?

Heb je ooit gehoord van economische belangengroepen? Naarmate de tijd vordert, horen zakenmensen en professionals er meer over. Voor veel mensen is het echter nog een onbekend begrip en daarom weten ze ook niet hoe ze werken.

Deze groepen zorgen voor hun leden door de resultaten van hun activiteiten te verbeteren. Er zit echter veel meer achter deze relatief nieuwe term, dus laten we het eens wat uitgebreider hebben over deze groepen.

Hoe kunnen we economische belangengroepen definiëren?

Eenvoudig gezegd zijn economische belangengroepen zakelijke entiteiten. Deze staan bekend onder het acroniem ESV en hebben, zoals gezegd, tot doel de ontwikkeling van de economische activiteiten van elke partner te vergemakkelijken of te verbeteren. Dit alles gebeurt echter zonder winstoogmerk.

Dit betekent dat eventuele winsten die zij maken niet in de maatschappij worden verantwoord. Bovendien beperken deze groeperingen zich tot slechts één nevenactiviteit, namelijk die van hun leden.

Hoe werken IEA’s?

Hoewel zij geen winstoogmerk hebben, hebben GIE’s een eigen rechtspersoonlijkheid. Daarom kunnen deze groepen geen aandelen bezitten in de vennootschappen waarvan zij lid zijn. Bovendien kunnen zij de economische activiteiten van hun partners niet controleren of leiden.

GIE’s kunnen echter worden opgericht door natuurlijke of rechtspersonen die betrokken zijn bij landbouw-, ondernemers- of ambachtelijke activiteiten. Instellingen zonder winstoogmerk die zich bezighouden met onderzoek en mensen met een vrij beroep kunnen echter ook worden opgenomen.

Hoe kunnen GIE’s worden opgericht?

Juridisch gezien moeten er ten minste twee partners zijn om een AEI op te richten. Wat het kapitaal betreft dat zij moeten inbrengen, geeft de wet geen minimumbedrag aan.

Als maatschap moeten besluiten worden genomen in een vergadering waarin de vennoten aanwezig zijn. Het is echter ook geldig om sommige overeenkomsten via correspondentie vast te stellen. Het is echter van groot belang dat de raadplegingen en de stemmingen van de leden op welke wijze dan ook schriftelijk worden vastgelegd.

Hoe verloopt de besluitvorming in deze groepen?

Het is van essentieel belang dat, wanneer een besluit wordt genomen, hoe klein ook, er unanieme overeenstemming is. Als de statuten echter bepalen dat zij andere vormen van besluitvorming kunnen aannemen, dan kunnen zij dat doen.

Het is ook zeer belangrijk dat de akten de doelstellingen van de groepering weerspiegelen, evenals de stemmen van elk lid. Evenzo moeten de nodige eisen worden gesteld aan de aanneming van nieuwe overeenkomsten en aan de financiering waarover het IEA zal beschikken.

Zijn er ESV’s in Spanje?

IEA in Spanje
Het antwoord is ja, alleen worden ze Europese economische samenwerkingsverbanden (EESV’s) genoemd. Deze worden geregeld door de EU en haar verordening, en er wordt bepaald dat zij de ontwikkeling van de tot de EU behorende entiteiten moeten bevorderen. Hoe kan dit geregeld worden? Met samenwerking tussen instanties.

Hebben groeperingen grenzen?

Natuurlijk hebben deze groeperingen hun beperkingen, zoals bijvoorbeeld de eerder genoemde beperking dat zij de economische activiteiten van de leden niet kunnen controleren of sturen. Evenmin kunnen zij deelnemen aan een onderneming die lid is van de vereniging.

GIE’s mogen niet meer dan 500 werknemers in dienst hebben of deel uitmaken van een managementlening aan andere ondernemingen. Evenmin mag de pool worden gebruikt bij een overdracht van activa tussen een functionaris en de onderneming.

De term IEA kan veel twijfels oproepen, en terecht. Daarom is het van groot belang dat u beschikt over deskundige professionals; als u een GIE wilt opzetten, raadpleeg dan deskundigen om misverstanden en diverse juridische problemen te voorkomen.

¿Necesita ayuda?¿Help?
Scroll naar boven